Programma Totaal

Wat is het maatschappelijk effect van het programma?

Met een bloeiend cultureel klimaat is Culemborg een prettige stad om in de te wonen en een aantrekkelijke stad voor bezoekers. Inwoners van Culemborg krijgen in de leeftijd van het basisonderwijs een uitgebreid aanbod cultuur onder schooltijd en kunnen na schooltijd hun talenten verder ontwikkelen. Daarnaast heeft Culemborg een levendig culturele klimaat met een rijk verenigingsleven en een uitgebreid evenementenaanbod.

Per beleidsonderdeel vindt u de antwoorden op de volgende vragen:

 • Doelen: wat willen we bereiken binnen dit taakveld?
 • Prestaties: wat gaan we doen om de doelen te bereiken?
 • Indicatoren en Financiën

Taakvelden

Indicatoren

Indicatoren

Werkelijk
2015

Begroot
2016

Begroot
2017

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Meetinstrument

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Aantal aanvragen Jeugd Cultuur Fonds

8

15

15

15

15

15

Administratie JCF

Aantal deelnemers (na-schools) Brede School Culemborg uit aandachtswijken

148

300

300

300

300

300

Administratie Brede School Culemborg

Totaal aantal deelnemers Brede School Culemborg binnenschools

2.172

1.980

1.960

1.940

1.920

1.900

Administratie Brede School Culemborg

Totaal aantal deelnemers Brede School Culemborg naschools

1.082

1.190

1.180

1.170

1.160

1.150

Administratie Brede School Culemborg

Aantal deelnemers Cultuurfonds

-

20

20

20

20

20

Administratie Cultuurfonds

Musea

Aantal bezoekers museum

10.217

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Administratie Museum Elisabeth Weeshuis

Media

Aantal jeugdleden bibliotheek

4.483

4.975

4.950

4.925

4.900

4.875

Ledenadministratie

-

Verplichte Indicatoren

-

-

Verbonden partijen zijn organisaties waarin de gemeente Culemborg een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Het kan gaan om 1) een gemeenschappelijke regeling of 2) een deelneming in een vennootschap of stichting.
Hier vindt u de verbonden partij(en) die een bijdrage leveren aan de te realiseren doelen binnen dit programma. Per verbonden partij zijn de belangrijkste (beleids)ontwikkelingen vermeld. Algemene en financieel-technische informatie over de betreffende verbonden partij(en) vindt u in de paragraaf Verbonden partijen van deze begroting.

Betrokken partners

 • Openbare Bibliotheek Rivierenland
 • Museum Elisabeth Weeshuis
 • Amateurkunst Verenigingen
 • Initiatiefnemers uit de stad
 • Netwerk Brede School Culemborg
 • Cultuur Fonds Culemborg
 • Kunst Educatie Culemborg (KEC)
 • Brede School Culemborg
 • Regionaal Archief Rivierenland
 • Projectontwikkelaars
 • Stichting Kasteeltuin Culemborg
 • Stichting Open Monumentendag
 • Netwerk Brede School Culemborg
 • Monumentencommissie
 • Leerhuis Culemborg

Verbonden Partijen

Wat mag het kosten?

Bedragen x € 1.000

Cultuur

Werkelijk 2015

Begroot
2016

Begroot
2017

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Lasten

2.547

2.587

2.069

2.016

2.038

1.983

Baten

378

42

55

50

59

50

Saldo van baten en lasten

-2.168

-2.545

-2.014

-1.966

-1.978

-1.933

Per taakveld

Werkelijk 2015

Begroot
2016

Begroot
2017

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Overige baten en lasten

0

0

0

-27

-27

-26

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

751

739

565

538

562

509

Musea

433

440

437

439

439

439

Cultureel erfgoed

904

938

607

608

605

603

Media

459

470

460

457

457

457

Lasten

2.547

2.587

2.069

2.016

2.038

1.983

Overige baten en lasten

0

0

0

0

0

0

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

25

2

12

3

12

3

Musea

0

0

0

0

0

0

Cultureel erfgoed

353

39

43

47

47

47

Media

0

0

0

0

0

0

Baten

378

42

55

50

59

50

Reservemutaties

Werkelijk 2015

Begroot
2016

Begroot
2017

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Stortingen

0

0

0

0

0

0

Onttrekkingen

420

419

180

177

175

173

Saldo Cultuur

-1.748

-2.127

-1.834

-1.789

-1.803

-1.759

Analyse primitieve begroting

Lasten

Overige baten en lasten
De negatieve trend in de periode 2018-2020 geeft de stand weer van het nog te realiseren deel van de bezuiniging 'Cultureel vastgoed vervreemden (de Fransche School)'.
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
In de oneven jaren krijgt Culemborg Bijvoorbeeld subsidie. In deze jaren laat de uitgavenkant van dit taakveld dan ook een lichte stijging zien.
Daarnaast wordt de lastendaling t.o.v. 2016 verklaard doordat m.i.v. 2017 de overhead in een apart taakveld wordt weergegeven en dus niet op dit taakveld drukt.
Cultureel erfgoed
Het verschil in de begrote lasten tussen de jaren 2016 en 2017 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de toerekening van overheadkosten en een wijziging van de interne rekenrente. Daarnaast zitten in de raming van 2016 de volgende incidentele lasten: laatste jaar van kapitaallasten van het project de groepsschuilplaats (€ 45k) en de in de voorjaarsrapportage 2016 beschikbaar gestelde gelden voor het actualiseren van de kadernota cultuurhistorie (€ 15k).

Baten

Geen bijzonderheden.

Reservemutaties

De dalende trend bij de onttrekkingen hangt samen met de aflopende kapitaallasten op het taakveld Cultureel erfgoed. De daar genoemde kapitaallasten van de verbouwing van het stadhuis, worden gedekt vanuit de reserve kapitaallasten. Deze dekking betreft een inkomst voor het programma Cultuur.
Vanaf 2017 wordt een rentepercentage gehanteerd van 1,5% t.o.v. 5% in 2016 en de jaren ervoor.

Nieuw

Er zijn geen budgetaanpassingen nodig voor dit programma.