Programma Totaal

Wat is het maatschappelijk effect van het programma?

Iedereen – met of zonder beperking – kan zich verplaatsen en verblijven op een verkeersveilige en duurzame manier.

Per beleidsonderdeel vindt u de antwoorden op de volgende vragen:

  • Doelen: wat willen we bereiken binnen dit taakveld?
  • Prestaties: wat gaan we doen om de doelen te bereiken?
  • Indicatoren en Financiën

Taakvelden

Indicatoren

-

Verplichte Indicatoren

Indicator

Culemborg

Vergelijk*

Periode

Begroot
2017**

Bron

Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig**

5 %

7 %

2014

-

VeiligheidNL

Ziekenhuisopname nav vervoersongeval met een fietser**

10 %

10 %

2014

-

VeiligheidNL

*Gemeenten in de grootteklasse 25.000 - 50.000 inwoners.
**Het bestaand beleid is gericht op het verlagen van de percentages.

**Als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen.

Verbonden partijen zijn organisaties waarin de gemeente Culemborg een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Het kan gaan om 1) een gemeenschappelijke regeling of 2) een deelneming in een vennootschap of stichting.
Hier vindt u de verbonden partij(en) die een bijdrage leveren aan de te realiseren doelen binnen dit programma. Per verbonden partij zijn de belangrijkste (beleids)ontwikkelingen vermeld. Algemene en financieel-technische informatie over de betreffende verbonden partij(en) vindt u in de paragraaf Verbonden partijen van deze begroting.

Betrokken partners

  • Provincie Gelderland
  • Regio Rivierenland

Wat mag het kosten?

Bedragen x € 1.000

Verkeer en vervoer

Werkelijk 2015

Begroot
2016

Begroot
2017

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Lasten

550

550

1.143

716

633

613

Baten

549

658

659

659

659

659

Saldo van baten en lasten

-1

108

-484

-58

25

46

Per taakveld

Werkelijk 2015

Begroot
2016

Begroot
2017

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Parkeerbelasting

23

22

22

22

22

22

Overige baten en lasten

0

0

2

2

6

18

Verkeer en vervoer

400

367

982

556

471

471

Parkeren

126

160

136

136

135

103

Openbaar vervoer

1

1

0

0

0

0

Lasten

550

550

1.143

716

633

613

Parkeerbelasting

492

628

628

628

628

628

Overige baten en lasten

0

0

0

0

0

0

Verkeer en vervoer

36

30

31

31

31

31

Parkeren

21

0

0

0

0

0

Openbaar vervoer

0

0

0

0

0

0

Baten

549

658

659

659

659

659

Reservemutaties

Werkelijk 2015

Begroot
2016

Begroot
2017

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Stortingen

0

200

0

0

0

0

Onttrekkingen

0

0

508

85

0

0

Saldo Verkeer en vervoer

-1

-92

24

27

25

46

Analyse primitieve begroting

Lasten

Parkeerbelasting
Geen bijzonderheden.
Verkeer en vervoer
Het verschil in de begroten lasten tussen de 2016 en 2017 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de toerekening van overhead kosten en een wijziging in de interne rekenrente.
Parkeren
Het verschil in de begroten lasten tussen de 2016 en 2017 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de toerekening van overhead kosten en een wijziging in de interne rekenrente.
Openbaar vervoer
Geen bijzonderheden.

Baten

Geen bijzonderheden.

Reservemutaties

De mutatie in 2017 betreft de onttrekking van kapitaallasten uit de reserve kapitaallasten. Het betreft hier de kapitaallasten van het krediet fietspad rotonde Rijksstraatweg.

Nieuw

Onderstaande tabel bevat budgetaanpassingen die worden uitgevoerd op de primitieve begroting 2017 in verband met wijzigingen in bestaand en nieuw beleid.
Budgetaanpassingen begroting 2017

Bedragen x € 1.000

2017

2018

2019

2020

Budgetaanpassingen:

VV-1

Verkeers- en fietsknelpunten

N

-35

-35

-35

-35

Saldo van baten en lasten

-35

-35

-35

-35

Mutaties reserves:

Effect begroting

-35

-35

-35

-35

VV-1 Verkeers- en fietsknelpunten

Vanuit de bevolking komen regelmatig verzoeken over ervaren verkeersknelpunten in de woonomgeving. Soms is het mogelijk om maatregelen te nemen om deze knelpunten op te lossen, maar ontbreekt hiervoor het budget. Nadeel van maatregelen is dat deze maatregelen aan wettelijke richtlijnen moeten voldoen en daardoor relatief kostbaar zijn. Deze knelpunten kunnen betrekking hebben op voetgangers, fietsers of gemotoriseerd verkeer. Zonder budget kunnen de knelpunten niet worden opgelost.