Programma Totaal

Wat is het maatschappelijk effect van het programma?

Een sterker imago van de stad en nog meer vertrouwen tussen burger en bestuur door een goed functionerend gemeentebestuur en adequate dienstverlening voor de burgers. De gemeente is gericht op de samenleving en de burgers zijn meer betrokken bij de stad.

Per beleidsonderdeel vindt u de antwoorden op de volgende vragen:

 • Doelen: wat willen we bereiken binnen dit taakveld?
 • Prestaties: wat gaan we doen om de doelen te bereiken?
 • Indicatoren en Financiën

Taakvelden

Indicatoren

Indicatoren

Werkelijk
2015

Begroot
2016

Begroot
2017

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Meetinstrument

Bestuur

Internationale Duurzame Ontwikkeling

-

-

5 - 8

5 - 8

-

-

Aantal organisaties dat van de bijdrageregeling gebruik heeft gemaakt.

Burgerzaken (Stadsbalie)

Kwaliteitsnorm BRP

-

Voldoen aan normen BRP en BIG

Voldoen aan normen BRP en BIG

Voldoen aan normen BRP en BIG

Voldoen aan normen BRP en BIG

Voldoen aan normen BRP en BIG

Kwaliteits- monitor BRP van MinBZK/RvIG, interne audits.

Kwaliteit reisdocumentenprocessen

-

Voldoen aan normen PUN en BIG

Voldoen aan normen PUN en BIG

Voldoen aan normen PUN en BIG

Voldoen aan normen PUN en BIG

Voldoen aan normen PUN en BIG

Kwaliteits-monitor Reisdocumenten van MinBZK/ RvIG, Interne audits.

BRP: Basisregistratie Personen
BIG: Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten

PUN: Paspoortuitvoeringsregeling Nederland

De gemeente stuurt op uniforme informatieverstrekking en afhandelen van aangifte en aanvragen. Dit wordt getoetst door interne controles, klanttevredenheidsonderzoek en klachtenregistraties. Informatie en diverse diensten/producten zijn online te verkrijgen. We sturen op het voldoen aan de landelijke kwaliteitseisen die worden gesteld aan de basisregistratie persoonsgegevens en reisdocumenten. Deze worden gemeten via een kwaliteitsmonitor van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Verplichte Indicatoren

Jaarlijks onderzoek naar kwaliteit van de BRP en reisdocumenten

De gemeente moet jaarlijks audits uitvoeren. Dit gebeurt middels het invullen van de Kwaliteitsmonitor van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RVIG) van het Min van BZK.

Hier vindt u de belangrijkste beleidskaders van dit programma.

Wettelijk en/of beleidskader vastgelegd in

Verbonden partijen zijn organisaties waarin de gemeente Culemborg een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Het kan gaan om 1) een gemeenschappelijke regeling of 2) een deelneming in een vennootschap of stichting.
Hier vindt u de verbonden partij(en) die een bijdrage leveren aan de te realiseren doelen binnen dit programma. Per verbonden partij zijn de belangrijkste (beleids)ontwikkelingen vermeld. Algemene en financieel-technische informatie over de betreffende verbonden partij(en) vindt u in de paragraaf Verbonden partijen van deze begroting.

Betrokken partners

 • Ketenpartners, zoals Belastingdienst, IND. UWV.
 • Regionale samenwerkingsverbanden
 • Beheersstichting Begraafplaatsen Culemborg
 • Initiatiefrijke bewoners(groepen), waaronder SAP, NAZ, BEL
 • Buurtpanels
 • Lokale organisaties
 • St. Co-Creatie
 • ELKWelzijn
 • KleurrijkWonen
 • Politie
 • Scholen
 • Bedrijven
 • Interventieteam

Verbonden Partijen

Wat mag het kosten?

Bedragen x € 1.000

Burger en Bestuur

Werkelijk 2015

Begroot
2016

Begroot
2017

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Lasten

3.388

3.738

2.653

2.696

2.645

2.620

Baten

546

643

528

527

526

526

Saldo van baten en lasten

-2.842

-3.095

-2.126

-2.169

-2.119

-2.094

Per taakveld

Werkelijk 2015

Begroot
2016

Begroot
2017

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Bestuur

1.536

1.620

1.478

1.478

1.476

1.476

Burgerzaken

1.393

1.448

901

901

897

872

Overige baten en lasten

0

0

0

0

0

0

Samenkracht en burgerparticipatie

388

600

225

270

225

225

Begraafplaatsen en crematoria

70

69

48

48

47

46

Lasten

3.388

3.738

2.653

2.696

2.645

2.620

Bestuur

36

48

48

47

46

46

Burgerzaken

499

465

465

465

465

465

Overige baten en lasten

0

0

0

0

0

0

Samenkracht en burgerparticipatie

11

131

15

15

15

15

Begraafplaatsen en crematoria

0

0

0

0

0

0

Baten

546

643

528

527

526

526

Reservemutaties

Werkelijk 2015

Begroot
2016

Begroot
2017

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Stortingen

77

91

91

91

91

91

Onttrekkingen

51

144

61

61

61

61

Saldo Burger en Bestuur

-2.868

-3.041

-2.155

-2.199

-2.149

-2.124

Analyse primitieve begroting

Lasten

Bestuur

Het verschil in de begrote lasten tussen de jaren 2016 en 2017 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de toerekening van overheadkosten. Daarnaast is in de begroting 2016 een bijdrage van € 50.000 opgenomen voor Culemborg 700 jaar stadsrechten (zie Voorjaarsrapportage 2016). In de begroting 2017 is hiervoor nog geen bijdrage geraamd.

Burgerzaken

Het verschil in de begrote lasten tussen de jaren 2016 en 2017 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de toerekening van overheadkosten.

Samenkracht en burgerparticipatie

Het verschil in de begrote lasten tussen de jaren 2016 en 2017 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de toerekening van overheadkosten. Daarnaast zijn er in het jaar 2017 geen subsidies/bijdragen in het kader van KSB3 meer geraamd. De hogere raming in 2018 heeft betrekking op de uitvoering van de leefbaarheidsmonitor.

Baten

Samenkracht en burgerparticipatie

Zie hiervoor de toelichting aan de lastenzijde met betrekking tot KSB3.

Reservemutaties

Het verschil bij de reservemutaties tussen de jaren 2016 en 2017 bij het onderdeel onttrekkingen
van in totaal € 83.000 wordt veroorzaakt door:
- de onttrekking van € 50.000 in 2016 uit de gevormde reserve Culemborg 700 jaar stadsrechten;
- de onttrekking van € 33.000 in 2016 als gevolg van de overheveling van budgetten burgerzaken.

Nieuw

Er zijn geen budgetaanpassingen nodig voor dit programma.