Programma Totaal

Wat is het maatschappelijk effect van het programma?

Culemborg is een samenredzame samenleving waarin iedereen naar vermogen mee kan doen. Inwoners van Culemborg kunnen zo lang mogelijk meedoen met de samenleving en krijgen waar nodig passende ondersteuning.

Per beleidsonderdeel vindt u de antwoorden op de volgende vragen:

 • Doelen: wat willen we bereiken binnen dit taakveld?
 • Prestaties: wat gaan we doen om de doelen te bereiken?
 • Indicatoren en Financiën

Taakvelden

Indicatoren

Indicatoren

Werkelijk
2015

Begroot
2016

Begroot
2017

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Meet-instrument

Arbeidsparticipatie

Aantal werkzame personen

12.750

12.630

12.780

12.935

13.090

13.245

PWE en PEV provincie Gelderland

Uitstroom naar werk Waarvan duurzame uitstroom naar werk

95
23

60
48

60
48

60
48

60
48

60
48

Inkomensregelingen

Percentage meldingen voor een uitkering dat niet leidt tot een aanvraag

48%

45%

50%

50%

50%

50%

Inzicht in de hoogte van de gemiddelde uitkering in relatie tot het landelijk gemiddelde

€13.200

€14.250

€14.250

€14.250

€14.250

€14.250

Uitstroom uit de uitkering
Waarvan duurzame uitstroom

171
41

200
90

200
90

200
90

200
90

200
90

Aantal huishoudens, dat bijzondere bijstand ontvangt

760

750

750

750

750

GWS

Aantal aanvragen bijzondere bijstand

1.651

1.500

1.500

1.500

1.500

GWS

Maatwerkdienstverlening 18+

Het aantal inwoners, dat via bijzondere bijstand een vergoeding krijgt voor budgetbeheer en/of bewindvoering

1.227

836

875

800

800

800

Aantal klanten preventieve trajecten

251

390

390

390

390

390

Aantal klanten curatieve trajecten

19

25

25

25

25

25

Verplichte Indicatoren

Indicator

Culemborg

Vergelijk*

Periode

Begroot
2017

Bron

Banen
per 1.000 inw 15-64jr

707

656,4

2015

710

LISA

Jongeren met een delict voor de rechter

2,47 %

1,83 %

2012

2,5 %

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

Kinderen in uitkeringsgezinnen

5,64 %

3,53 %

2012

5,5 %

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

Netto arbeidsparticipatie

65,6 %

66,1 %

2015

65,4%

CBS - Arbeidsdeelname

Achterstandsleerlingen

10,7 %

8,94 %

2012

10 %

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

Werkloze jongeren

1,29 %

1,11 %

2012

1,25 %

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

Bijstandsuitkeringen
per 10.000 inw. 18jr eo

384

264,8

2015

380

CBS - Participatie Wet

Aantal re-integratievoorzieningen
per 10.000 inw 15-65jr

332,7

255,7

2015

330

CBS - Participatie Wet

Jongeren met jeugdhulp
% van alle jongeren tot 18 jaar

7,8 %

9,9 %

2015

7,5 %

CBS - Beleidsinformatie Jeugd

Jongeren met jeugdbescherming

0,9 %

1,1 %

2015

0,8 %

CBS - Beleidsinformatie Jeugd

Jongeren met jeugdreclassering

0,5 %

0,4 %

2015

0,5 %

CBS - Beleidsinformatie Jeugd

Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement
per 10.000 inw

270

489

2015

270

CBS - Monitor Sociaal Domein WMO

*Gemeenten in de grootteklasse 25.000 - 50.000 inwoners.

Jongeren met een delict voor de rechter
Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.
Kinderen in uitkeringsgezinnen
Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.
Netto arbeidsparticipatie
Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking.
Achterstandsleerlingen
Het percentage leerlingen (4-12 jaar) in het primair onderwijs dat een onderwijsachterstand heeft of een verhoogd risico daarop.
Werkloze jongeren
Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar).
Jongeren met jeugdhulp
Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar.
Jongeren met jeugdbescherming
Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.
Jongeren met jeugdreclassering
Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar).
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO
Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 137 deelnemende gemeenten.

Verbonden partijen zijn organisaties waarin de gemeente Culemborg een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Het kan gaan om 1) een gemeenschappelijke regeling of 2) een deelneming in een vennootschap of stichting.
Hier vindt u de verbonden partij(en) die een bijdrage leveren aan de te realiseren doelen binnen dit programma. Per verbonden partij zijn de belangrijkste (beleids)ontwikkelingen vermeld. Algemene en financieel-technische informatie over de betreffende verbonden partij(en) vindt u in de paragraaf Verbonden partijen van deze begroting.

Betrokken partners

 • Organisaties zorg en welzijn (eerste, tweede en derdelijns)
 • Vrijwiligersorganisaties
 • Onderwijs en voorschoolse voorzieningen
 • Buurtpanels
 • Bewonersorganisaties
 • Stichting Vluchtelingenwerk Oost Nederland
 • Kleurrijk wonen
 • Politie
 • Ondernemers
 • Wmo Raad
 • COEL (culemborg overleg eerstelijn)
 • UWV Werkbedrijf
 • Werkzaak Rivierenland
 • Incassobureau
 • ROCRivor
 • Formulierenbrigade
 • Cliëntenraad
 • Jeugd Sport Fonds Gelderland
 • Jeugd Cultuur Fonds Gelderland
 • Stichting Leergeld
 • Leerhuis Culemborg
 • Salus2Talent
 • St. Dienstwerk
 • Sociale wijkteams
 • KleurrijkWonen
 • Zorgkantoor / verzekeraar
 • Veiligheidshuis
 • Schuldhulpmaatjes
 • Humanitas Thuisadministratie
 • Gemeente Nijmegen
 • Aanbieders beschermd wonen
 • Culemborg Herstelt
 • Tussenvoorziening de parallel

Verbonden Partijen

Wat mag het kosten?

Bedragen x € 1.000

Sociaal Domein

Werkelijk 2015

Begroot
2016

Begroot
2017

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Lasten

30.006

36.419

31.875

30.735

30.551

30.371

Baten

8.785

9.817

9.651

8.965

8.965

8.965

Saldo van baten en lasten

-21.222

-26.602

-22.224

-21.769

-21.586

-21.406

Per taakveld

Werkelijk 2015

Begroot
2016

Begroot
2017

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Overige baten en lasten

0

-63

557

537

708

531

Samenkracht en burgerparticipatie

1.961

2.795

2.231

2.233

2.233

2.233

Wijkteams

1.513

2.542

1.542

1.542

1.542

1.542

Inkomensregelingen

10.921

11.504

9.922

9.921

9.921

9.921

Begeleide participatie

3.918

3.786

3.652

3.592

3.328

3.328

Arbeidsparticipatie

2.120

4.209

3.185

2.142

2.052

2.052

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

1.359

2.309

1.943

1.943

1.943

1.943

Maatwerkdienstverlening 18+

2.940

3.718

3.466

3.461

3.460

3.457

Maatwerkdienstverlening 18-

2.542

2.579

2.479

2.495

2.495

2.495

Geëscaleerde zorg 18-

1.651

1.772

1.712

1.723

1.723

1.723

Volksgezondheid

1.082

1.269

1.187

1.147

1.147

1.147

Lasten

30.006

36.419

31.875

30.735

30.551

30.371

Overige baten en lasten

0

0

0

0

0

0

Samenkracht en burgerparticipatie

18

233

166

166

166

166

Wijkteams

0

0

0

0

0

0

Inkomensregelingen

7.996

8.212

8.212

8.212

8.212

8.212

Begeleide participatie

-4

0

0

0

0

0

Arbeidsparticipatie

301

757

757

72

72

72

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

80

191

191

191

191

191

Maatwerkdienstverlening 18+

381

325

325

325

325

325

Maatwerkdienstverlening 18-

0

13

0

0

0

0

Geëscaleerde zorg 18-

12

86

0

0

0

0

Volksgezondheid

0

0

0

0

0

0

Baten

8.785

9.817

9.651

8.965

8.965

8.965

Reservemutaties

Werkelijk 2015

Begroot
2016

Begroot
2017

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Stortingen

2.087

556

0

0

0

0

Onttrekkingen

464

1.817

152

11

11

11

Saldo Sociaal Domein

-22.845

-25.340

-22.073

-21.758

-21.575

-21.395

Analyse primitieve begroting

Lasten

Overige lasten
De geraamde lasten op deze post (stelpost sociaal domein) zijn een totaaltelling van: een buffer om de risico's van de decentralisaties op te kunnen vangen en de taakstelling op het sociaal domein vanuit de circulaires Gemeentefonds.
Samenkracht en burgerparticipatie
T.o.v. de begroting 2016 vallen de lasten van 2017 € 564k lager uit. In het bedrag van 2016 zitten de incidentele gelden t.b.v. het innovatiebudget (+€ 251k), aansprekend Terweijde (€ 83k), welzijn (€ 75k), inzet overschot mantelzorgcompliment 2015 (€ 67k) en vrijwilligers (€ 11k). Daarnaast wordt het verschil in de begrote lasten tussen de jaren 2016 en 2017 veroorzaakt door de toerekening van de overheadkosten (€ 77k).
Wijkteams
T.o.v. de begroting 2016 vallen de lasten van 2017 en verder € 1 miljoen lager uit. In het bedrag van 2016 zitten de incidentele gelden t.b.v. het verder vormgeven van de transitie (transitiebudget + € 0,41 miljoen en uitvoeringskosten ad + € 0,31 miljoen). Daarnaast wordt het verschil in de begrote lasten tussen de jaren 2016 en 2017 veroorzaakt door de toerekening van de overheadkosten (€ 0,24 miljoen) én zit in de raming 2016 o.a. afgerond € 0,03 miljoen m.b.t. de eerste helft van Veilig Thuis 2016.
Inkomensregelingen
T.o.v. de begroting 2016 vallen de lasten van 2017 en verder € 1,58 miljoen lager uit. Het verschil in de begrote lasten tussen de jaren 2016 en 2017 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de toerekening van de overheadkosten (€ 1,37 miljoen). Daarnaast zitten in de raming van 2016 € 0,21 miljoen aan incidentele gelden t.b.v. de regeling compensatie zorgkosten.
Begeleide participatie
De neerwaartse trend op dit taakveld was ook al terug te vinden in de begroting 2016 (activering en re-integratie) en is te verklaren door het verminderen van de budgetten voor de wet sociale werkvoorziening. Vanaf 1 januari 2015 is de nieuwe instroom hiervoor gesloten.
Arbeidsparticipatie
T.o.v. de begroting 2016 vallen de lasten van 2017 € 1,02 miljoen lager uit. Het verschil in de begrote lasten tussen de jaren 2016 en 2017 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de toerekening van de overheadkosten (€ 0,91 miljoen). Daarnaast zitten in de raming van 2016 incidentele gelden t.b.v. de regionale aanpak en uitvoering van de participatie wet en projectgelden werkgelegenheid en buurtveiligheid. Ook laat dit taakveld een dalende trend zien a.g.v. de afloop in de bijdrage aan bedrijfsvoeringskosten GR Werkzaak en bevat de raming van 2017 een hogere last aan opstartkosten GR Werkzaak dan in 2016. Deze raming wordt in de najaarsrapportage 2016 geactualiseerd.
Maatwerkvoorzieningen WMO
T.o.v. de begroting 2016 vallen de lasten van 2017 € 366k lager uit. Het verschil in de begrote lasten tussen de jaren 2016 en 2017 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de toerekening van de overheadkosten (€ 306k). Daarnaast zitten in de raming van 2016 afgerond € 60k aan incidentele gelden t.b.v. vervoersvoorzieningen (€ 30k) en woningaanpassingen (€ 30k).
Maatwerkdienstverlening 18+
T.o.v. de begroting 2016 vallen de lasten van 2017 € 252k lager uit. In de raming van 2016 zit afgerond € 266k aan incidentele gelden t.b.v. vouchers huishoudelijke hulp (€ 209k) en hogere lastenraming van begeleiding WMO (€ 57k). Daarnaast wordt in 2016 afgerond € 14k minder aan uren doorbelast aan dit taakveld.
Maatwerkdienstverlening 18-
T.o.v. de begroting 2016 vallen de lasten van 2017 € 100k lager uit. Naast hogere geraamde lasten (€ 87k) in 2016 t.b.v. Landelijk transitiearrangement, Jeugd Ambulant en Jeugd GGZ, maakt de eerste fase van Weerbaar opvoeden 2016 (€ 13k) onderdeel uit van de hogere lasten in 2016.
Geëscaleerde zorg 18-
T.o.v. de begroting 2016 vallen de lasten van 2017 € 60k lager uit. Deze € 60k bestaat uit een hogere last geraamd in 2016 voor jeugd residentieel (€ 38k) en Jeugdbescherming Gelderland (€ 22k).
Volksgezondheid
T.o.v. de begroting 2016 vallen de lasten van 2017 € 82k lager uit. In de raming van 2016 zit afgerond € 94k aan incidentele gelden t.b.v. Gezond in de Stad (€ 47k), dekking voor de eerste helft Veilig Thuis 2016 (€ 24k), een hogere raming van de GGD in 2016 (€ 18k) en project tegen obesitas (€ 5k). Daarnaast wordt in 2016 afgerond € 12k minder aan uren doorbelast aan dit taakveld.

Baten

Samenkracht en burgerparticipatie
T.o.v. de begroting 2016 vallen de baten van 2017 en verder € 67k lager uit. In de raming van 2016 zit het te ontvangen overschot mantelzorgcompliment 2015 (€ 67k). Zie ook het kopje 'lasten' van dit taakveld voor de inzet van deze middelen.
Arbeidsparticipatie
In de jaren 2016 en 2017 vallen de baten € 685k hoger uit dan de jaren erna. In deze jaren staat de liquidatie van Lander geraamd als dekking voor de opstartkosten GR Werkzaak (€ 583k). Deze raming wordt in de najaarsrapportage 2016 geactualiseerd. Daarnaast ontvangt de gemeente Culemborg in 2016 en in 2017 een bijdrage van GR Werkzaak voor de instandhouding van het instrument Culemborgs Participatiehuis (€ 102k).
Geëscaleerde zorg 18-
De in 2016 geraamde € 86k zijn de te ontvangen substitutiegelden van Jeugdbescherming Gelderland. In de voorjaarsrapportage 2016 is besloten deze gelden te storten in de reserve sociaal domein.

Reservemutaties

Stortingen
De in 2016 geraamde € 556k bestaat uit middelen die via de jaarrekening 2015 in de reserve sociaal domein worden gestort (€ 470k) t.b.v. de uitvoering van betreffend beleid in 2016 en de hierboven genoemde substitutiegelden van Jeugdbescherming Gelderland (€ 86k).
Onttrekkingen
In 2017 is t.o.v. de jaren erna € 0,14 miljoen meer geraamd. Dit is de vanuit de algemene reserve geraamde dekking t.b.v. de opstartkosten GR Werkzaak. Deze raming wordt in de najaarsrapportage 2016 geactualiseerd.
De totale raming van 2016 (€ 1,82 miljoen) bestaat op hoofdlijnen uit: overgehevelde restantclaims vanuit de jaarrekening 2015 (€ 0,67 miljoen), dekking van de opstartkosten GR Werkzaak (€ 0,14 miljoen), resultaatbestemmingen vanuit de Jaarrekening 2015 (€ 0,95 miljoen) en dekking budget GGD (€ 0,06 miljoen).

Nieuw

Er zijn geen budgetaanpassingen nodig voor dit programma.