Programma Totaal

Wat is het maatschappelijk effect van het programma?

Mensen ervaren Culemborg als een prettige gemeente om te wonen. Bewoners vinden de juiste voorzieningen in een goede ruimtelijke kwaliteit. Het ontwerp van de woonomgeving nodigt uit tot bewegen en sociale interactie in een veilige omgeving waarbij gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt gedragen.

Per beleidsonderdeel vindt u de antwoorden op de volgende vragen:

  • Doelen: wat willen we bereiken binnen dit taakveld?
  • Prestaties: wat gaan we doen om de doelen te bereiken?
  • Indicatoren en Financiën

Taakvelden

Indicatoren

Indicatoren

Werkelijk
2015

Begroot
2016

Begroot
2017

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Meetinstrument

Wonen en bouwen

Score leefbaarheidsmeting

6,5

Verplichte Indicatoren

Indicator

Culemborg

Vergelijk*

Periode

Begroot
2017

Bron

Nieuw gebouwde woningen
aantal per 1.000 woningen

8,4

5,9

2013

10

ABF - Systeem Woningvoorraad

Demografische druk

53 %

58,4 %

2015

-

CBS - Bevolkingsstatistiek

*Gemeenten in de grootteklasse 25.000 - 50.000 inwoners.

Demografische druk betreft de som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar.

Hier vindt u de belangrijkste beleidskaders van dit programma.

Wettelijk en/of beleidskader vastgelegd in

Verbonden partijen zijn organisaties waarin de gemeente Culemborg een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Het kan gaan om 1) een gemeenschappelijke regeling of 2) een deelneming in een vennootschap of stichting.
Hier vindt u de verbonden partij(en) die een bijdrage leveren aan de te realiseren doelen binnen dit programma. Per verbonden partij zijn de belangrijkste (beleids)ontwikkelingen vermeld. Algemene en financieel-technische informatie over de betreffende verbonden partij(en) vindt u in de paragraaf Verbonden partijen van deze begroting.

Betrokken partners

Verbonden Partijen

Wat mag het kosten?

Bedragen x € 1.000

Wonen

Werkelijk 2015

Begroot
2016

Begroot
2017

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Lasten

8.275

4.352

5.975

2.449

2.420

2.400

Baten

7.192

3.306

5.237

1.704

1.676

1.658

Saldo van baten en lasten

-1.084

-1.046

-739

-745

-744

-742

Per taakveld

Werkelijk 2015

Begroot
2016

Begroot
2017

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Overige baten en lasten

0

0

0

0

0

0

Ruimtelijke Ordening

731

804

503

503

503

503

Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen)

5.440

1.672

3.602

99

99

99

Wonen en bouwen

2.104

1.877

1.870

1.848

1.819

1.799

Lasten

8.275

4.352

5.975

2.449

2.420

2.400

Overige baten en lasten

0

0

0

0

0

0

Ruimtelijke Ordening

-6

0

0

0

0

0

Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen)

5.858

2.076

4.032

529

529

529

Wonen en bouwen

1.340

1.230

1.205

1.174

1.147

1.128

Baten

7.192

3.306

5.237

1.704

1.676

1.658

Reservemutaties

Werkelijk 2015

Begroot
2016

Begroot
2017

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Stortingen

19

0

0

0

0

0

Onttrekkingen

18

0

5

5

5

5

Saldo Wonen

-1.085

-1.046

-733

-740

-739

-737

Analyse primitieve begroting

Lasten

Ruimtelijke ordening
Het verschil in de begrote lasten tussen de jaren 2016 en 2017 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de toerekening van overheadkosten en een wijziging in de interne rekenrente.
Grondexploitatie
Op dit taakveld staan o.a. alle baten en lasten met betrekking tot de grondexploitaties. De baten en lasten voor de grondexploitaties worden per jaarschijf begroot.
Wonen en bouwen
Het verschil in de begrote lasten tussen de jaren 2016 en 2017 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de toerekening van overheadkosten en een wijziging in de interne rekenrente.

Baten

Geen bijzonderheden.

Reservemutaties

Geen bijzonderheden.

Nieuw

Er zijn geen budgetaanpassingen nodig voor dit programma.