Algemeen

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) stelt in artikel 8, lid 5 een overzicht 'algemene dekkingsmiddelen' verplicht. Algemene Dekkingsmiddelen worden niet toegewezen aan de programma's, vanwege het algemene karakter van deze middelen.
In het onderstaande overzicht treft u de taakvelden behorende bij de algemene dekkingsmiddelen. De huidige beleidsproducten zijn opgenomen om de relatie met de nieuwe taakvelden te kunnen leggen.

Taak- veld

Omschrijving

Beleids-product

Omschrijving

Portefeuillehouder

0.4

Overhead

Nieuw

Huub van Oorschot

0.5

Treasury

33001

Nutsbedrijven

Huub van Oorschot

91301

Beleggingen

Huub van Oorschot

99000

Saldo kostenplaatsen

Huub van Oorschot

0.61

OZB woningen

92001

Heffingen

Huub van Oorschot

92002

Waardering onroerende zaken

Huub van Oorschot

0.62

OZB niet-woningen

92001

Heffingen

Huub van Oorschot

92002

Waardering onroerende zaken

Huub van Oorschot

0.64

Belastingen overig

92001

Heffingen

Huub van Oorschot

92202

Buitenreclame

Huub van Oorschot

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

92101

Algemene uitkering

Huub van Oorschot

0.8

Overige baten en lasten

92200

BTW compensatiefonds

Huub van Oorschot

92201

Onvoorzien

Huub van Oorschot

99000

Saldo kostenplaatsen

Huub van Oorschot

0.9

Vennootschapsbelasting

Nieuw

Verbonden partijen zijn organisaties waarin de gemeente Culemborg een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Het kan gaan om 1) een gemeenschappelijke regeling of 2) een deelneming in een vennootschap of stichting.
Hier vindt u de verbonden partij(en) die een bijdrage leveren aan de te realiseren doelen binnen dit programma. Per verbonden partij zijn de belangrijkste (beleids)ontwikkelingen vermeld. Algemene en financieel-technische informatie over de betreffende verbonden partij(en) vindt u in de paragraaf Verbonden partijen van deze begroting.

Verbonden Partijen

Wat mag het kosten?

Bedragen × € 1.000Werkelijk 2015Begroot 2016Begroot 2017Begroot 2018Begroot 2019Begroot 2020
Lasten1.3135929.3859.4219.5269.729
Baten48.62948.21346.32446.34046.15145.797
Saldo van baten en lasten47.31647.62136.93936.91836.62636.068
Per taakveldWerkelijk 2015Begroot 2016Begroot 2017Begroot 2018Begroot 2019Begroot 2020
Belastingen overig472222
Overige baten en lasten5401061027541.0531.526
Treasury-1.398-1.366115-111-54-144
OZB woningen456417422432442436
OZB niet-woningen000000
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds000000
Lasten-399-8366401.0761.4421.820
Belastingen overig723882807737666596
Overige baten en lasten03333333333
Treasury2.9932.189708526401318
OZB woningen4.6004.6703.2993.3223.3553.388
OZB niet-woningen1.3241.2702.6232.6762.6762.359
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds38.98839.16938.50538.69738.67138.753
Baten48.62848.21345.97545.99045.80145.447
OverheadWerkelijk 2015Begroot 2016Begroot 2017Begroot 2018Begroot 2019Begroot 2020
Lasten1.7121.3478.6638.2638.0017.828
Baten10350350350350
OnvoorzienWerkelijk 2015Begroot 2016Begroot 2017Begroot 2018Begroot 2019Begroot 2020
Lasten08182828282
ReservemutatiesWerkelijk 2015Begroot 2016Begroot 2017Begroot 2018Begroot 2019Begroot 2020
Stortingen1.6832.0842424240
Onttrekkingen2.4023.8021.183848583564
Saldo Algemene dekkingsmiddelen48.03649.33938.09737.74237.18536.631

Analyse primitieve begroting

Lasten

Treasury
Op dit taakveld worden alle mutaties verwerkt die samenhangen met de interne rekenrente. Zowel aan de lasten- als batenkant is er tussen 2016 en 2017 een mutatie van 1,481 miljoen. Het betreft hier een budgettair neutrale technische verwerking in de begroting.

Baten

Treasury
Zie de toelichting aan de lastenkant met betrekking tot het onderdeel treasury.
OZB niet-woningen
In 2017 is de OZB-opslag voor het ondernemersfonds éénmalig verlaagd omdat in 2016 door een herijking van het subsidiebedrag van het ondernemersfonds bij gebruikers en eigenaren van niet-woningen meer is geïnd dan nodig voor de financiering van het ondernemersfonds. In 2016 wordt
het bedrag in de algemene reserve gestort en in 2017 ter dekking van deze vereffening onttrokken.
In de begroting is tot en met het jaar 2019 rekening gehouden met een tariefopslag voor het ondernemersfonds.
Belastingen overig
Vooruitlopend op de afschaffing van de precariobelasting op kabels en leidingen is bij de raming van precariobelasting rekening gehouden met een jaarlijks afbouw van de opbrengst met 10%. Voor een nadere toelichting wordt in dit verband verwezen naar de paragraaf lokale heffingen.
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
De ontwikkeling van de algemene uitkering (exclusief de middelen voor het Sociaal Domein) wordt voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkeling van de rijksuitgaven (systeem 'samen de trap op en samen de trap af'). De jaarlijkse toename of afname van het gemeentefonds, voortvloeiend uit de trap op trap af methode, wordt het accres genoemd. Conform bestaand beleid wordt een mutatie in de uitkering voor het Sociaal Domein door vertaald naar het beschikbare budget. Op deze wijze zijn de effecten voor de begroting budgettair neutraal.
Voor een nadere toelichting op de ontwikkeling van de algemene uitkering wordt verwezen naar de in hoofdstuk 2 opgenomen toelichting op de primitieve begroting en daarnaast de mededeling van de portefeuillehouder aan de gemeenteraad met betrekking tot de meicirculaire 2016 gemeentefonds.

Reservemutaties

De verschillen tussen met name de jaren 2016 en 2017 aan zowel de lasten- als batenzijde worden op hoofdlijnen veroorzaakt door resultaatbestemmingen vanuit de jaarrekening 2015.

Nieuw

Er zijn geen budgetaanpassingen nodig voor dit programma.

Bedragen x € 1.000

2017

2018

2019

2020

Budgetaanpassingen:

AD-1

Kostendekkendheid leges en heffingen

N

-3

-2

-2

-2

Effect begroting

-3

-2

-2

-2

AD-1 Kostendekkendheid leges en heffingen

In verband met het berekenen van de kostendekkendheid van de leges en heffingen zijn een aantal inkomstenposten in de begroting aangepast, per saldo heeft dit het bovenstaande effect.