Programma Totaal

Wat is het maatschappelijk effect van het programma?

Met een schone, hele en veilige openbare ruimte samen met bewoners de leefbaarheid behouden en zonodig verbeteren.

Per beleidsonderdeel vindt u de antwoorden op de volgende vragen:

 • Doelen: wat willen we bereiken binnen dit taakveld?
 • Prestaties: wat gaan we doen om de doelen te bereiken?
 • Indicatoren en Financiën

Taakvelden

Indicatoren

Indicatoren

Werkelijk
2015

Begroot
2016

Begroot
2017

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Meetinstrument

Verkeer en vervoer

Wegen: percentage voldoende

N.v.t.

88%

N.v.t.

85%

N.v.t.

85%

Wegenschouw in de even jaren.

Verplichte Indicatoren

Indicator

Culemborg

Vergelijk*

Periode

Begroot
2017

Bron

Omvang huishoudelijk restafval
kg

117

184

2014

100

CBS - Statistiek Huishoudelijk afval

Vernieling en beschadiging (in de openbare ruimte)
aantal per 1.000 inwoners

8,7

5,2

2015

9

CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen

*Gemeenten in de grootteklasse 25.000 - 50.000 inwoners.

Omvang huishoudelijk restafval betreft de hoeveelheid restafval per bewoner per jaar (kg).

Verbonden partijen zijn organisaties waarin de gemeente Culemborg een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Het kan gaan om 1) een gemeenschappelijke regeling of 2) een deelneming in een vennootschap of stichting.
Hier vindt u de verbonden partij(en) die een bijdrage leveren aan de te realiseren doelen binnen dit programma. Per verbonden partij zijn de belangrijkste (beleids)ontwikkelingen vermeld. Algemene en financieel-technische informatie over de betreffende verbonden partij(en) vindt u in de paragraaf Verbonden partijen van deze begroting.

Betrokken partners

 • Gebruikers / huurders gemeentelijke accommodaties
 • Stichting Accommodatie-bedrijf Culemborg (BSCO)
 • Waterschap Rivierenland
 • Regiogemeenten
 • Avri
 • KleurrijkWonen
 • Waterschap Rivierenland
 • Provincie Gelderland
 • Hulpdiensten (politie, brandweer, ambulance)

Verbonden Partijen

Wat mag het kosten?

Bedragen x € 1.000

Onderhoud en beheer

Werkelijk 2015

Begroot
2016

Begroot
2017

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Lasten

7.429

7.123

4.995

5.106

5.227

5.351

Baten

3.443

3.722

3.773

3.749

3.788

3.843

Saldo van baten en lasten

-3.986

-3.401

-1.223

-1.357

-1.439

-1.508

Per taakveld

Werkelijk 2015

Begroot
2016

Begroot
2017

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Beheer overige gebouwen en gronden

505

448

260

259

259

259

Overige baten en lasten

0

145

135

283

445

589

Verkeer en vervoer

4.005

3.715

2.787

2.799

2.786

2.774

Samenkracht en burgerparticipatie

852

756

329

328

326

320

Riolering

2.266

2.359

1.785

1.738

1.710

1.709

Afval

-198

-300

-300

-300

-300

-300

Lasten

7.429

7.123

4.995

5.106

5.227

5.351

Beheer overige gebouwen en gronden

72

61

65

65

64

64

Overige baten en lasten

0

0

0

0

0

0

Verkeer en vervoer

133

276

234

234

234

234

Samenkracht en burgerparticipatie

148

153

163

163

160

160

Riolering

3.059

3.232

3.311

3.287

3.330

3.385

Afval

31

0

0

0

0

0

Baten

3.443

3.722

3.773

3.749

3.788

3.843

Reservemutaties

Werkelijk 2015

Begroot
2016

Begroot
2017

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Stortingen

0

0

0

0

0

0

Onttrekkingen

864

502

192

181

80

79

Saldo Onderhoud en beheer

-3.123

-2.899

-1.030

-1.176

-1.358

-1.428

Analyse primitieve begroting

Lasten

Beheer overige gebouwen en gronden
Het verschil in de begrote lasten tussen de jaren 2016 en 2017 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de toerekening van overheadkosten en een wijziging in de interne rekenrente.
Verkeer en vervoer
Het verschil in de begrote lasten tussen de jaren 2016 en 2017 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de toerekening van overheadkosten en een wijziging in de interne rekenrente.
Samenkracht en burgerparticipatie
Het verschil in de begrote lasten tussen de jaren 2016 en 2017 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de toerekening van overheadkosten en een wijziging in de interne rekenrente.
Riolering
Het verschil in de begrote lasten tussen de jaren 2016 en 2017 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de toerekening van overheadkosten en een wijziging in de interne rekenrente.
Daarnaast hebben er in 2016 onttrekkingen uit de egalisatievoorziening riolering plaatsgevonden. Voor meer informatie over deze onttrekkingen verwijzen wij u naar de voorjaarsrapportage 2016, programma Onderhoud en Beheer op bladzijde 15 en het raadsvoorstel vaststellen van de gemeentelijke belastingverordeningen en de gemeentelijke belastingtarieven voor het jaar 2016 (vastgesteld op 10 december 2015).
Afval
Geen bijzonderheden.

Baten

Riolering
Het verschil in baten tussen 2016 en 2017 komt omdat de egalisatie van het tarief 2017 nog niet heeft plaatsgevonden. Dit wordt aan de raad voorgelegd bij de vaststelling van de belastingverordeningen 2017.

Reservemutaties

De hogere reservemutaties in 2016 komen hoofdzakelijk door een incidentele onttrekking uit de reserve kapitaallasten ter dekking van de investering in de fietsvoorzieningen Roosje Voslaan.

Nieuw

Er zijn geen budgetaanpassingen nodig voor dit programma.