Bestuurlijke inleiding

“Samen werken aan Culemborg”
De gemeente Culemborg is een financieel gezonde gemeente. Daarbij hoort een evenwichtige begroting op de korte en lange termijn en voldoende reserves voor het opvangen van risico’s en onvoorziene tegenvallers. De programmabegroting is sluitend in 2017. Er is nog geen sluitend meerjarenperspectief, met name als gevolg van de effecten van de meicirculaire 2016. Het college heeft daarnaast op verzoek van de gemeenteraad de beleidsruimte in beeld gebracht bij de diverse taakvelden.
Deze collegeperiode staat in het teken van de veranderende rol van de overheid, specifiek de veranderende rol van onze gemeente ten opzichte van burgers, bedrijven en partners. Die is zichtbaar en voelbaar in de stad, de raad, voor het college en de werkorganisatie. Zo hebben de decentralisaties in het Sociaal Domein al geleid tot een nieuwe werkwijze op het gebied van de drie transities, samen met onze partners in de uitvoering. We hebben ervoor gekozen deze ontwikkeling vanuit de Culemborgse kracht en werkwijze te realiseren, in afstemming met onze collega-gemeentes in de regio.
In de perspectiefnota 2017 – 2020 is ingegaan op de ambitie voor de komende jaren:

  1. Een zorgzame, veilige stad;
  2. Een aantrekkelijke, economisch sterke en duurzame stad;
  3. De veranderende rol van de gemeente;
  4. De basis op orde.

Financiën
Bezuinigingen
Er zijn nog twee bezuinigingen te realiseren:

  • de bezuiniging op accommodaties: ongeveer € 800.000 in 2017 en verder. De raad heeft voor de zomer 2016 richting gegeven aan deze bezuiniging. In 2016 werkt het college dit verder uit met als doel de realisatie van de bezuiniging vanaf 2017;
  • nog in 2016 wordt de huur van de Fransche School opgezegd. Er vindt constructief overleg plaats over de overname van het pand door de stichting per 1 januari 2018, zodat ook deze bezuiniging vanaf 2018 wordt gerealiseerd.

Op dit moment ziet het college geen aanleiding over te gaan tot extra bezuinigingen.
Sociaal domein
De veranderingen in het sociaal domein vergen veel van de gemeentelijke organisatie en haar partners. Tot nu toe verloopt de samenwerking constructief en in goede sfeer. Ook zijn partners bereid samen met ons op een innovatieve wijze invulling te geven aan de transformatie die in volle gang is. Dat resulteert in verrassende en vernieuwende initiatieven, die vertrouwen geven voor de toekomst. Binnen het sociaal domein is er met de tijdelijke reserve sociaal domein en de buffer in de begroting wat het college betreft voorlopig voldoende ruimte om eventuele overschrijdingen op te vangen.
Lokale lasten
Net als afgelopen jaren hecht het college eraan om de lasten voor inwoners en ondernemers van Culemborg beperkt te houden. Dit lukt tot nu toe prima, ook voor 2017 worden de gemeentelijke lasten slechts met het inflatiepercentage verhoogd. Daardoor is Culemborg in de atlas van de lokale lasten die het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) sterk gestegen; van plek 398 in 2010 naar plaats 149 in 2016.
Een zorgzame, veilige stad
Bij het sociaal domein staat de inwoner centraal. Na de transitie zijn we nu bezig met de transformatie. De komende tijd werken wij samen met inwoners en maatschappelijke partners aan een lokale integrale agenda in plaats van verschillende beleidsnota’s. In 2017 geven we, met onze partners, uitvoering aan de ontwikkelagenda sociaal domein.
Op het gebied van Openbare Orde en Veiligheid blijft het college ook de komende jaren scherp op alle signalen en ontwikkelingen op dit gebied. Preventie en repressie gaan daarbij hand in hand. Het college blijft de middelen die in het verleden beschikbaar zijn gesteld hiervoor inzetten, waarbij wordt gezocht naar mogelijkheden om extra middelen te genereren.
In 2017 besteden we extra aandacht aan de evaluatie van het effect van straatcoaches binnen het Veiligheidsbeleid en het opstellen van een leidraad handhaving. Ook wordt het jaarplan Veiligheidsbeleid 2016/2017 uitgevoerd, waaronder mede de volgende projecten: Herziening APV met extra inzet op deregulering, Pilot Bel je Buren in Achter de Poort en Jeugdnetwerk Culemborg (ter vervanging van het Jeugdpreventienetwerk, met extra aandacht voor signalering en voor zwaardere risicojeugd en jeugdgroepen).
Een aantrekkelijke, economisch sterke en duurzame stad
De gemeente Culemborg blijft haar wettelijk taken op zo efficiënt mogelijke wijze uitvoeren en blijft investeren in de stad. De Brede School Oost en zwembad De Waterlinie zijn opgeleverd en volop in gebruik. Daarnaast wordt er volop gebouwd op diverse plaatsen in de stad. De binnenstadsvisie is vastgesteld en het uitvoeringsprogramma is nu in uitvoering. Daarvoor zijn in de begroting de eerste middelen opgenomen. De citymanager is in het derde kwartaal van 2016 begonnen met zijn werkzaamheden. Op Pavijen is weer vraag naar grond en belangstelling voor bestaande, leegstaande panden. Ook de ondernemersvisie levert haar eerste projecten, zoals de verduurzaming van Pavijen en “High-Tech en Sustainability”.
Het college kiest er voor om waar mogelijk een bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving door altijd een integrale afweging te maken tussen de belangen van ‘people’, ‘planet’ en ‘profit’. Daarvoor stelt het college een afwegingskader duurzaamheid op dat op een transparante wijze inzicht zal bieden in de mate waarin besluiten, projecten en activiteiten een bijdrage leveren aan een duurzame ontwikkeling. De uitvoeringsagenda Duurzaamheid, die in samenwerking met inwoners, organisaties en bedrijven onderhouden wordt, laat voortschrijdend in de tijd zien welke projecten bijdragen aan een duurzame ontwikkeling.
Een van de nieuwe ontwikkelingen die op de gemeente afkomt is de invoering van de Omgevingswet. In 2017 neemt Culemborg de voorbereiding va de invoering ter hand, zodat enerzijds gewaarborgd wordt dat de invoering van de Omgevingswet in Culemborg soepel verloopt en het bestaande (gewenste) ruimtelijke beleid kan worden gecontinueerd en anderzijds dat de kansen die de Omgevingswet biedt om vernieuwend en ontwikkelingsgericht te werken waar mogelijk en gewenst vanaf het begin van de invoering van de Omgevingswet worden benut.
De veranderende rol van de gemeente
Een andere gemeente betekent niet alleen regie voeren, maar onze inwoners op een andere wijze betrekken bij allerlei zaken die voor hen van belang zijn. Het college zet daarom in op een bestuursstijl waarbij participeren, communiceren en samenwerken centraal staan. Daarmee zijn wij als gemeentebestuur – raad en college – beter in staat om de bestaande en nieuwe taken optimaal uit te voeren, het imago van de stad te versterken en het vertrouwen tussen burger en gemeentebestuur te vergroten. In 2017 werkt het college er aan dat deze nieuwe stijl een gewoonte wordt. Bij de nieuwe stijl hoort maatwerk, evalueren en blijven leren.
Tevens wordt in 2017 wordt een vernieuwde versie van de gemeentelijke website gelanceerd. Hierop wordt actief de bestuurlijke boodschap uitgedragen.
De basis op orde
Om de bedrijfsvoering van Culemborg duurzaam te verbeteren gaan we onder andere:

  • de basis op orde brengen
  • investeren in samenwerking en harmonisatie
  • opdrachtgeverschap verstevigen bij taakuitvoering door derden (o.a. inkoop en verbonden partijen)

Tot slot
Culemborg leeft, inwoners zijn actief en betrokken, ondernemers zijn bezig onze stad nog aantrekkelijker te maken en te houden. Het college kijkt uit naar het jaar 2018, waarin wij vieren dat wij 700 jaar stadsrechten hebben en bereidt zich met haar inwoners daarop voor. Daarnaast zal het college ook in 2017 en verdere jaren in gezamenlijkheid blijven investeren in onze mooie stad.