Het begrotingssaldo 2017 en de meerjarenbegroting worden onder andere door de volgende onderdelen bepaald:

  1. de verwerking van de Perspectiefnota 2017-2020
  2. de verwerking van de Najaarsrapportage 2016
  3. de primitieve begroting (zie hoofdstuk Financiële begroting)

Tabel 1. Financieel perspectief 2017-2020

Bedragen x € 1.000

2017

2018

2019

2020

Saldo vastgestelde voorjaarsrapportage 2016

152

-63

-247

-75

Budgetaanpassingen perspectiefnota 2017-2012

-81

-64

-30

Financieel perspectief na perspectiefnota 2017-2020

71

-127

-277

-75

Budgetaanpassingen najaarsrapportage 2016

84

-227

-230

-189

Financieel perspectief na najaarsrapportage 2016

156

-355

-506

-263

Aanpassingen huidige ramingen begroting 2017

41

211

-11

-120

Budgetaanpassingen opstellen begroting 2017

-120

-120

-120

-119

Financieel perspectief begroting 2017

77

-264

-637

-502

De nog te realiseren bezuinigingen maken onderdeel uit van bovenstaand perspectief. Voor een volledig beeld van het financieel perspectief is in de volgende tabel het totaal van de openstaande bezuinigingen opgenomen. In de najaarsrapportage 2016 is een rapportage over de voortgang van de realisatie van de bezuinigingen opgenomen.

Bedragen x € 1.000

2017

2018

2019

2020

Totaal te realiseren bezuinigingen

783

811

811

811

De bezuiniging heeft grotendeels betrekking op de bezuiniging op accommodaties (€ 783.000 structureel). De andere bezuiniging heeft te maken met vervreemden van cultureel vastgoed.