Overzicht van baten en lasten

Via vaststelling van de programmabegroting autoriseert de gemeenteraad het college van B&W tot het doen van zowel exploitatie- als investeringsuitgaven. Gezien het belang van een goed inzicht in baten en lasten is het inzichtelijker de baten en lasten per programma, eventueel met een onderverdeling, weer te geven in een apart overzicht. Dit overzicht vervult een functie bij de autorisatie van de baten en lasten en is daarom integraal, dat wil zeggen dient alle baten en lasten zoals opgenomen in het programmaplan te bevatten.
Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verplicht ons het begrote bedrag van het vorig jaar (2016) en het gerealiseerde bedrag van het jaar daarvoor (2015) te vermelden. Het overzicht geeft de primitieve begroting weer. Het overzicht is dus exclusief de structurele gevolgen van de budgetaanpassingen uit deze begroting en de budgetaanpassingen uit de najaarsrapportage 2016.

Bedragen x € 1.000

Programma

Realisatie 2015

Begroot 2016

Begroot 2017

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Burger en Bestuur

546

3.388

-2.842

643

3.738

-3.095

528

2.653

-2.126

Cultuur

378

2.547

-2.168

42

2.587

-2.545

55

2.069

-2.014

Duurzame fysieke Omgeving

438

4.752

-4.314

60

3.281

-3.221

89

2.427

-2.338

Economische structuur

64

632

-568

72

556

-484

72

471

-399

Educatie

1.635

7.278

-5.642

1.449

7.170

-5.722

309

4.275

-3.966

Onderhoud en beheer

3.443

7.429

-3.986

3.722

7.123

-3.401

3.773

4.995

-1.223

Sociaal Domein

8.785

30.006

-21.222

9.817

36.419

-26.602

9.651

31.875

-22.224

Sport

476

3.560

-3.085

454

3.111

-2.657

483

2.032

-1.549

Veiligheid

170

2.926

-2.757

31

3.402

-3.371

29

2.699

-2.671

Verkeer en vervoer

549

550

-1

658

550

108

659

1.143

-484

Wonen

7.192

8.275

-1.084

3.306

4.352

-1.046

5.237

5.975

-739

Algemene dekkingsmiddelen

48.629

1.313

47.316

48.213

592

47.621

46.324

9.385

36.939

Saldo baten en lasten

72.305

72.657

-352

68.467

72.882

-4.415

67.209

70.000

-2.791

Bedragen x € 1.000

Reservemutaties

Realisatie 2015

Begroot 2016

Begroot 2017

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Burger en Bestuur

51

77

-27

144

91

53

61

91

-30

Cultuur

420

0

420

419

0

419

180

0

180

Duurzame fysieke Omgeving

1.461

40

1.421

35

0

35

413

0

413

Economische structuur

0

0

0

20

0

20

0

0

0

Educatie

259

0

259

250

0

250

201

0

201

Onderhoud en beheer

864

0

864

502

0

502

192

0

192

Sociaal Domein

464

2.087

-1.623

1.817

556

1.262

152

0

152

Sport

506

0

506

368

0

368

205

0

205

Veiligheid

0

0

0

9

0

9

0

0

0

Verkeer en vervoer

0

0

0

0

200

-200

508

0

508

Wonen

18

19

-1

0

0

0

5

0

5

Algemene dekkingsmiddelen

2.402

1.683

720

3.802

2.084

1.718

1.183

24

1.158

Reservemutaties

6.444

3.906

2.538

7.366

2.930

4.436

3.100

115

2.985

Bedragen x € 1.000

Geraamd resultaat

Realisatie 2015

Begroot 2016

Begroot 2017

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Geraamd resultaat

78.749

76.563

2.186

75.833

75.812

21

70.308

70.115

194

De samenstellende delen tellen niet altijd op tot de totalen. Dit wordt veroorzaakt door afrondingsverschillen.

Bedragen x € 1.000

Programma

Begroting 2018

Begroot 2019

Begroot 2020

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Burger en Bestuur

527

2.696

-2.169

526

2.645

-2.119

526

2.620

-2.094

Cultuur

50

2.016

-1.966

59

2.038

-1.978

50

1.983

-1.933

Duurzame fysieke Omgeving

89

2.043

-1.954

89

2.021

-1.933

89

2.018

-1.929

Economische structuur

72

472

-400

72

472

-400

72

202

-130

Educatie

309

4.138

-3.829

308

4.075

-3.767

308

4.013

-3.705

Onderhoud en beheer

3.749

5.106

-1.357

3.788

5.227

-1.439

3.843

5.351

-1.508

Sociaal Domein

8.965

30.735

-21.769

8.965

30.551

-21.586

8.965

30.371

-21.406

Sport

483

1.986

-1.503

474

1.945

-1.472

473

1.893

-1.419

Veiligheid

29

2.651

-2.623

29

2.603

-2.575

29

2.556

-2.527

Verkeer en vervoer

659

716

-58

659

633

25

659

613

46

Wonen

1.704

2.449

-745

1.676

2.420

-744

1.658

2.400

-742

Algemene dekkingsmiddelen

46.340

9.421

36.918

46.151

9.526

36.626

45.797

9.729

36.068

Saldo baten en lasten

62.975

64.430

-1.455

62.797

64.158

-1.361

62.469

63.748

-1.279

Bedragen x € 1.000

Reservemutaties

Begroting 2018

Begroot 2019

Begroot 2020

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Burger en Bestuur

61

91

-30

61

91

-30

61

91

-30

Cultuur

177

0

177

175

0

175

173

0

173

Duurzame fysieke Omgeving

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Economische structuur

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Educatie

173

0

173

161

0

161

129

0

129

Onderhoud en beheer

181

0

181

80

0

80

79

0

79

Sociaal Domein

11

0

11

11

0

11

11

0

11

Sport

175

0

175

141

0

141

154

0

154

Veiligheid

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Verkeer en vervoer

85

0

85

0

0

0

0

0

0

Wonen

5

0

5

5

0

5

5

0

5

Algemene dekkingsmiddelen

848

24

824

583

24

559

564

0

563

Reservemutaties

1.718

115

1.603

1.218

115

1.103

1.176

91

1.085

Bedragen x € 1.000

Geraamd resultaat

Begroting 2018

Begroot 2019

Begroot 2020

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Geraamd resultaat

64.693

64.545

147

64.015

64.273

-258

63.645

63.840

-194

De samenstellende delen tellen niet altijd op tot de totalen. Dit wordt veroorzaakt door afrondingsverschillen.