Overzicht van incidentele baten en lasten

Inleiding
De begroting 2017 bevat een aantal incidentele baten en lasten. Dit overzicht draagt bij aan het inzicht in de financiële positie op de korte en lange termijn. De toezichthouder gebruikt deze informatie ook t.b.v. het beoordelen van het begrotingsevenwicht. Baten en lasten zijn in principe incidenteel als ze voor maximaal drie jaar zijn opgenomen.
In de begroting staan ook veel posten die een verloop kennen over de jaren. Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan de kapitaallasten, de algemene uitkering en de opbrengsten OZB. Dit hebben wij beschouwd als autonome ontwikkelingen en de verschillen tussen de jaren zijn niet aangemerkt als incidentele baten en lasten. Ook budgetten die eens in de 2 of meer jaren zijn opgenomen, vanwege een bepaald patroon in de uitgaven (zoals verkiezingen) zijn niet als incidentele baten en lasten opgenomen. Als ondergrens is een bedrag van € 5.000 gehanteerd.
Meerjarig overzicht incidentele baten en lasten
Onderstaand zijn meerjarig de incidentele baten en lasten opgenomen. Er zijn geen incidentele baten.
Incidentele lasten

Programma

Omschrijving

2017

2018

2019

2020

Algemene dekkingsmiddelen

Tijdelijke formatie

264.386

139.028

-

-

Algemene dekkingsmiddelen

Realisatie bezuiniging indirecte kosten

313.869

116.076

Burger en bestuur

Advieskosten wijkgericht werken

-

44.423

-

-

Duurzame fysieke omgeving

Investering inzake sanering

177.744

-

-

-

Duurzame fysieke omgeving

Investering inzake groen

183.000

-

-

-

Verkeer en vervoer

Investering inzake wegen

508.286

-

-

-

Totaal incidentele lasten

1.447.285

299.527

-