Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Inleiding

Het bestaan van structureel begrotingsevenwicht is vast te stellen, als naast de incidentele baten en lasten, ook de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves in beeld zijn. Het BBV stelt de gemeenten verplicht (art. 19 BBV) hierin inzicht te verschaffen.

Meerjarig overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
Onderstaand zijn per programma meerjarig de structurele stortingen en onttrekkingen aan reserves opgenomen. Per saldo zijn de structurele onttrekkingen hoger dan de toevoegingen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de dekking van structurele kapitaallasten van investeringen met economisch nut, vanuit de reserve kapitaallasten
Structurele toevoegingen

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Programma

Reserve

2017

2018

2019

2020

Grondverkopen GREX

Burger en bestuur

Internationale samenwerking

29,8

29,8

29,8

29,8

Grondverkopen Parijsch

Burger en bestuur

Internationale samenwerking

16,1

16,1

16,1

16,1

Initiële storting vanuit voorziening buurtbudgetten

Burger en bestuur

Buurtbudgetten

45,0

45,0

45,0

45,0

Initiële storting

Algemene dekkingsmiddelen

Flexibele arbeidsvoorwaarden

24,0

24,0

24,0

0,0

Totaal structurele toevoegingen

115

115

115

91

Structurele onttrekkingen

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Programma

Reserve

2017

2018

2019

2020

BIDOC

Burger en bestuur

Internationale samenwerking (gebl.)

13,6

13,6

13,6

13,6

Bestedingen buurtpannels West en Oost

Burger en bestuur

Buurtbudgetten

47,7

47,7

47,7

47,7

Actualiseren budgetten GGD

Sociaal domein

Sociaal domein

11,0

11,0

11,0

11,0

Regeling flexibele arbeidsvoorwaarden (PGB)

Algemene dekkingsmiddelen

Flexibele arbeidsvoorwaarden

31,7

31,7

31,7

0,0

Realiseren jongerenruimte in Culemborg Oost

Algemene dekkingsmiddelen

Aansprekend Terweijde (gebl.)

3,0

3,0

2,9

2,9

Dekking kapitaallasten diverse investeringen

Algemene dekkingsmiddelen

Kapitaallasten

476,0

469,5

463,0

456,5

Dekking kapitaallasten diverse investeringen

Educatie

Kapitaallasten

201,1

172,9

160,8

128,6

Dekking kapitaallasten diverse investeringen

Sport

Kapitaallasten

177,9

149,1

134,9

128,5

Dekking kapitaallasten Wijkaccommodatie
Salamander

Onderhoud en beheer

Kapitaallasten

79,4

78,4

77,4

76,4

Dekking kapitaallasten diverse investeringe

Wonen

Kapitaallasten

5,4

5,3

5,2

5,2

Dekking kapitaallasten diverse investeringen

Cultuur

Kapitaallasten

179,6

177,5

175,4

173,3

Dekking kapitaallasten diverse investeringen

Algemene dekkingsmiddelen

Kapitaallasten

308,5

230,8

88,7

107,1

Totaal structurele onttrekkingen

1.535

1.291

1.212

1.151

Per saldo structurele onttrekking

1.420

1.176

1.097

1.060