De uiteenzetting van de financiële positie

Vanwege de continuïteit van de gemeente besteden wij bijzondere aandacht aan de financiële positie. Wij geven daarbij speciale aandacht aan de investeringen, financiering, reserves en voorzieningen. Samen met het overzicht van baten en lasten is de uiteenzetting van de financiële positie het deel van de begroting dat de basis vormt voor de controle van de rechtmatigheid en het getrouwe beeld van de jaarrekening door de accountant.

Jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) bepaalt dat voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume geen voorzieningen meer hoeven te worden gevormd. Het gaat daarbij om vakantiegelden, eindejaarsuitkeringen, vakantiedagen en wethouders-pensioenen. Deze verplichtingen dienen wel expliciet in de begroting en meerjarenraming te worden verwerkt. Dit doen wij in onderstaande tabel. Dit betekent ook dat voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen met een niet jaarlijks vergelijkbaar volume wel voorzieningen zijn gevormd.

Bedragen x € 1.000

2017

1. Vakantiegelden

562

2. Eindejaarsuitkeringen

429

3. Vakantiedagen

314

4. Premie wethouderspensioenen

60

Totaal

1.365

Ad. 1: De vakantiegelden zijn gebaseerd op 8% van het brutoloon 2017.
Ad. 2: De eindejaarsuitkeringen zijn gebaseerd op 6% van het brutoloon 2017.

De financiering

De volgende tabel bevat onze opgenomen en verstrekte geldleningen.

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde

Aflossing

Boekwaarde

Rente

01-01-2017

-/-

31-12-2017

2017

Opgenomen geldleningen voor woningcorporatie

15.744

1.292

14.452

393

Overige opgenomen geldleningen

35.909

11.318

24.591

747

Totaal opgenomen

51.653

12.610

39.043

1.140

Verstrekte geldleningen aan woningcorporatie

15.744

1.292

14.452

393

Overige verstrekte geldleningen

27.593

8.630

18.963

575

Totaal verstrekt

43.337

9.922

33.415

968

Saldi

8.316

2.688

5.628

172

Kort geld
Aan kort geld is per 15 september 2016 € 45 miljoen aan getrokken.

De stand en het verloop van de reserves en voorzieningen

In onderstaande tabel zijn onze reserves en voorzieningen opgenomen. Deze bedragen zijn gebaseerd op de primitieve begroting plus de voorgenomen vermeerderingen en verminderingen. Bijlage 1 geeft hiervan een specificatie.

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde

Vermeerderingen (+/+)

Verminderingen
(-/-)

Boekwaarde

01-01-2017

31-12-2017

Algemene reserve

5.667

193

5.474

Bestemmingsreserves

19.316

129

2.617

16.828

Voorzieningen

8.818

1.895

490

10.223

Totaal

33.801

2.024

3.300

32.525

Indirecte kosten

Indirecte kosten zijn alle kosten die niet direct aan een product kunnen worden toegerekend. Deze kosten worden via kostenverdeling doorberekend naar de producten of investeringen/projecten. De kosten die worden doorberekend via kostenverdeling zijn in hoofdlijnen als volgt te verdelen:

Bedragen x € 1.000

2017

2018

2019

2020

Huisvesting, automatisering, algemene personeelskosten

2.687

2.204

2.347

2.172

Afdelingen: directie, bestuursondersteuning en bedrijfsvoering

6.022

5.897

5.688

5.688

Afdelingen: uitvoerende diensten

8.211

8.116

8.085

8.066

Kapitaallasten (rente en afschrijvingen)

7.447

6.007

5.749

5.332

Totaal

24.367

22.422

21.869

21.258