Programma Totaal

Wat is het maatschappelijk effect van het programma?

Kinderen, jongeren en alle andere Culemborgers ontwikkelen zich naar hun talenten.

Per beleidsonderdeel vindt u de antwoorden op de volgende vragen:

 • Doelen: wat willen we bereiken binnen dit taakveld?
 • Prestaties: wat gaan we doen om de doelen te bereiken?
 • Indicatoren en Financiën

Taakvelden

Indicatoren

Indicatoren

Werkelijk
2015

Begroot
2016

Begroot
2017

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Meetinstrument

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Aantal gestarte trajecten geletterdheid

-

50

50

50

50

50

Aantal afgeronde trajecten geletterdheid

-

45

45

45

45

45

Verplichte Indicatoren

Indicator

Culemborg

Vergelijk*

Periode

Begroot
2017

Bron

Absoluut verzuim
per 1.000 leerlingen

10

3

2014

9

DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs

Relatief verzuim
per 1.000 leerlingen

45

48

2014

44

DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs

Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) %

2,9 %

2,7 %

2012

2,8 %

DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs

*Gemeenten in de grootteklasse 25.000 - 50.000 inwoners.

Absoluut verzuim
Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen.
Relatief verzuim
Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen.
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)
Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.

Hier vindt u de belangrijkste beleidskaders van dit programma.

Wettelijk en/of beleidskader vastgelegd in

Verbonden partijen zijn organisaties waarin de gemeente Culemborg een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Het kan gaan om 1) een gemeenschappelijke regeling of 2) een deelneming in een vennootschap of stichting.
Hier vindt u de verbonden partij(en) die een bijdrage leveren aan de te realiseren doelen binnen dit programma. Per verbonden partij zijn de belangrijkste (beleids)ontwikkelingen vermeld. Algemene en financieel-technische informatie over de betreffende verbonden partij(en) vindt u in de paragraaf Verbonden partijen van deze begroting.

Betrokken partners

 • Kinderopvanginstellingen (incl. voormalig peuterspeelzaalwerk)
 • Besturen en scholen primair onderwijs
 • Besturen  en scholen voortgezet onderwijs
 • Samenwerkings-verbanden Primair onderwijs en voortgezet onderwijs
 • Sociaal Wijkteam
 • GGD Gelderland Zuid
 • Openbare Bibliotheek Rivierenland
 • ROC Rivor
 • ELKWelzijn
 • Doenerij
 • Stichting Lezen en Schrijven
 • Werkzaak Rivierenland

Wat mag het kosten?

Bedragen x € 1.000

Educatie

Werkelijk 2015

Begroot
2016

Begroot
2017

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Lasten

7.278

7.170

4.275

4.138

4.075

4.013

Baten

1.635

1.449

309

309

308

308

Saldo van baten en lasten

-5.642

-5.722

-3.966

-3.829

-3.767

-3.705

Per taakveld

Werkelijk 2015

Begroot
2016

Begroot
2017

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Overige baten en lasten

0

21

83

62

61

60

Onderwijshuisvesting

5.143

4.588

2.938

2.825

2.763

2.701

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

2.135

2.561

1.254

1.252

1.252

1.252

Lasten

7.278

7.170

4.275

4.138

4.075

4.013

Overige baten en lasten

0

0

0

0

0

0

Onderwijshuisvesting

746

279

283

283

282

282

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

890

1.170

26

26

26

26

Baten

1.635

1.449

309

309

308

308

Reservemutaties

Werkelijk 2015

Begroot
2016

Begroot
2017

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Stortingen

0

0

0

0

0

0

Onttrekkingen

259

250

201

173

161

129

Saldo Educatie

-5.384

-5.472

-3.765

-3.656

-3.607

-3.576

Analyse primitieve begroting

Lasten

Onderwijshuisvesting
Het verschil in de begrote lasten tussen de jaren 2016 en 2017 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de toerekening van overhead kosten en een wijziging in de interne rekenrente.
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Het verschil in de begrote lasten tussen de jaren 2016 en 2017 wordt veroorzaakt door de incidentele OAB subsidie gelden die in 2016 zijn begroot. Dit verschil komt aan de lasten- en batenkant terug. Daarnaast geeft de toerekening van overheadkosten en een wijziging in de interne rekenrente ook een verschil.

Baten

Onderwijshuisvesting
Geen bijzonderheden.
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Zie toelichting aan de lastenkant over de OAB gelden.

Reservemutaties

Geen bijzonderheden.

Nieuw

Er zijn geen budgetaanpassingen nodig voor dit programma.