Inleiding

Wat is het maatschappelijk effect van het programma?

De gemeente kan haar werk efficiënt doen, met de juiste informatie en voorzieningen. De gemeente werkt op een eigentijdse manier voor en met haar burgers en partners. Medewerkers werken er graag. De gemeente is transparant, en veilig als het gaat om persoonsgegevens en vertrouwelijke informatie.

Opbouw programma

In onderstaande tabel staan de onderwerpen die vallen onder de bedrijfsvoering van de gemeente. Een deel van die taken wordt uitgevoerd in de Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe. Over de Culemborgse inhoudelijke doelen en resultaten wordt in deze paragraaf gerapporteerd. Over de Bedrijfsvoeringsorganisatie zelf wordt in paragraaf Verbonden Partijen gerapporteerd.
De inhoudelijke doelen en prestaties worden in deze paragraaf beschreven. De financiële consequenties zijn opgenomen in het programma Algemene Dekkingsmiddelen.

Omschrijving Taakveld

Portefeuillehouder

Business control

Huub van Oorschot

Financiën

Huub van Oorschot

Personeel en Organisatie

Collin Stolwijk

Informatie

Collin Stolwijk

Facilitair

Collin Stolwijk

Business control

Doelen: wat willen we bereiken binnen dit taakveld?

Prestaties: wat gaan we doen om de doelen te bereiken?

Indicatoren

De gemeente is in control voor haar financiën, processen en risico’s.

Regulier

 • Regie op de jaarstukken.
 • Interne Controles.
 • Risicobeheersing.
 • Juridische Control.

Specifiek voor begrotingsjaar

 • Uitvoeren Plan van Aanpak verbetering bedrijfsvoering, met als onderdelen:
 • Risico gestuurd verbeteren interne beheersing.
 • Regie op inkoop borgen.
 • Managementinformatie, verantwoording en controle Sociaal Domein.
 • Herijken begroting.
 • Borgen gedragscomponent.
 • Organisatiegericht onderzoek.

Zie financiën

Financiën

Doelen: wat willen we bereiken binnen dit taakveld?

Prestaties: wat gaan we doen om de doelen te bereiken?

Indicatoren

De financiële administratie is op orde en toegankelijk. Financiële middelen van de gemeente worden effectief ingezet.

Regulier

 • Het opstellen van de jaarstukken uit de P&C cyclus
 • Financiële administratie en advies
 • Treasury

Specifiek voor begrotingsjaar

 • Invoering verplichtingen-administratie.
 • Uitwerken gevolgen van de nieuwe BBV
 • Verdere ontvlechting Vastgoed (incl. gevolgen Treasury).
 • Rechtmatigheidsverklaring op de jaarrekening 2016.
 • Goedkeuring op de begroting 2018.

Personeel en Organisatie

Doelen: wat willen we bereiken binnen dit taakveld?

Prestaties: wat gaan we doen om de doelen te bereiken?

Indicatoren

De werkorganisatie van de gemeente Culemborg is een betrokken, ontwikkelende, ondernemende en transparante organisatie. De arbeidsproductiviteit is hoog en er is een prettige werkomgeving.

Regulier

 • Ontwikkeling van de organisatie en haar werknemers.
 • Zorg voor goede arbeidsvoorwaarden.
 • Begeleiding van in- en uitdiensttreding.

Specifiek voor begrotingsjaar

 • Realiseren Culemborgse bijdrage garantie-banen.
 • Verder uitwerken E-HRM.
 • Ondersteunen van de organisatie-ontwikkeling ‘met Hart voor de Samenleving’.

Verplichte indicatoren

Naam indicator

Eenheid

Waarde

Formatie

FTE per 1.000 inwoners

5,54

Bezetting

FTE per 1.000 inwoners

5,33

Apparaatskosten

Bedrag per inwoner

€ 460

Externe inhuur

Kosten inhuur externen als % van totale loonsom

4,20%

Overheadkosten

% van totale lasten

11,82%

Informatie

Doelen: wat willen we bereiken binnen dit taakveld?

Prestaties: wat gaan we doen om de doelen te bereiken?

Indicatoren

 • Verlaging van de administratieve lasten voor burgers, bedrijven en medewerkers.
 • Gemeentelijke informatie is beschikbaar en toegankelijk, integriteit en waar nodig vertrouwelijkheid is gewaarborgd.
 • Continuïteit van de bedrijfsvoering.

Regulier

 • Beheer van Gemeentelijke Basis Administratie (GBA), Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) en Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT).
 • Informatieveiligheid (nader gespecificeerd aan het einde van deze paragraaf).
 • Informatiemanagement.
 • ICT, Post en archief.

Specifiek voor begrotingsjaar, samen met Tiel en Geldermalsen

 • Harmoniseren van KCC-gerelateerde processen met Tiel en Geldermalsen.
 • Verder ontwikkelen informatievoorziening Sociaal Domein
 • Voorbereiden van de implementatie van de omgevingswet.
 • Verder digitaliseren en harmoniseren van bedrijfsvoeringsprocessen.

Facilitair

Doelen: wat willen we bereiken binnen dit taakveld?

Prestaties: wat gaan we doen om de doelen te bereiken?

Indicatoren

Huisvesting en facilitaire dienstverlening voor gemeente en huurders zijn op orde, (kosten-)efficiënt en prettig.

Regulier

 • Onderhoud en inrichting kantoren en gemeentelijke welzijnsaccommodaties.
 • Facilitaire dienstverlening kantoren, welzijn- en sportgebouwen.

Specifiek voor begrotingsjaar

 • Harmoniseren processen voor facilitair met Tiel en Geldermalsen.
 • Start implementeren keuzes uit accommodatiebeleid als het gaat om facilitaire dienstverlening.

Informatieveiligheid
Informatieveiligheid is een randvoorwaarde voor een professionele gemeente. Het waarborgt de continuïteit van de bedrijfsvoering en dienstverlening. Door informatieveiligheid ter verankeren in de organisatie en de processen wordt de kwaliteit van de producten en diensten aan burgers en bedrijven bewaakt. Ontwikkelingen als digitalisering, tijd- en plaatsonafhankelijk werken, Internet of Things, cloud-toepassingen en (keten)samenwerking zorgen ervoor dat er steeds hogere eisen gesteld worden aan de betrouwbaarheid van de informatievoorziening. Informatie dient beschikbaar en integer (actueel, tijdig en juist) te zijn. Daarnaast is het niet toegestaan dat onbevoegden toegang krijgen tot vertrouwelijke of privacygevoelige informatie. Gemeenten hebben er taken bij gekregen en wisselen steeds meer persoonsgegevens uit over personen in kwetsbare posities. Dit betekent dat continu risicoanalyses moeten worden gedaan om risico’s adequaat te managen en de privacy te garanderen.
Vanaf 2014 wordt gewerkt aan een baseline binnen de gemeente. Het opzetten van deze baseline loopt door tot 2017. Vanaf 2017 wordt het verantwoordingsstelsel voor gemeenten aangepast inzake informatieveiligheid. Via een zelfevaluatie wordt de voortgang van deze baseline inzichtelijk. Het college zal jaarlijks in het jaarverslag, vanaf het jaarverslag 2017, in een in control verklaring transparant verantwoording afleggen over informatieveiligheid. De verklaring van de externe IT-auditor over de uitgevoerde zelfevaluatie zal hieraan worden toegevoegd.
Het informatiebeveilingsbeleid 2015-2017 heeft als doel om in 2018:

 • In control en een aantoonbare betrouwbare organisatie te zijn door te voldoen aan de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG).

In 2017 worden hiervoor de volgende stappen gezet:

 • (Structureel) werken aan security awareness;
 • Harmoniseren en verder optimaliseren IT-Security (incident-, asset-, kwetsbaarheids-, patch- en netwerkmanagement);
 • Inrichten Business Continuity Management (in geval van calamiteit dient de continuïteit van de bedrijfsvoering en dienstverlening gewaarborgd te zijn via een uitwijklocatie);
 • Uitvoeren zelfevaluatie op de BIG;
 • Uitvoeren risicoanalyse op de technische omgeving
  (in 2016 was de 0-meting; in 2017 volgt de 1-meting);
 • Professionaliseren informatiebeveiligingsproces (Information Security Management System).