Inleiding

De gemeentelijke heffingen zijn, naast de doeluitkeringen van het rijk en de algemene uitkering uit het Gemeentefonds, een belangrijke bron van inkomsten. De gemeentelijke heffingen vallen in twee groepen uiteen: belastingen en rechten.

Belastingen

Kenmerkend aan belastingen is dat er geen direct aanwijsbare tegenprestatie tegenover staat. Met andere woorden: de burger draagt bij aan de algemene middelen van de gemeente, waaruit een gedeelte van de uitgaven worden betaald.
De gemeente Culemborg streeft ook voor 2017 naar beperking van de toename van de lastendruk voor de burgers. De OZB en hondenbelasting worden trendmatig verhoogd met een inflatiepercentage van 0,15%.

Rechten

Bij rechten is er wel sprake van een directe relatie tussen de heffing en de gemeentelijke taak. Het streven is 100% kostendekkendheid. Bij rechten mogen de geraamde opbrengsten niet hoger zijn dan de geraamde kosten van de gemeente voor de uitoefening van de taak.

Belangrijke ontwikkelingen

Precariobelasting op kabels en leidingen
De minister van BiZa heeft een wetsvoorstel tot afschaffing van de mogelijkheid tot het heffen van precariobelasting op kabels en leidingen van nutsbedrijven ingediend. In het wetsvoorstel is een overgangstermijn opgenomen: gemeenten krijgen maximaal tien jaar de tijd om de effecten van hun inkomstenderving op te vangen. Tevens is in het wetsvoorstel opgenomen dat de tarieven zoals die golden op 10 februari 2016 niet meer mogen worden verhoogd.

Selecteer een onderwerp