Programma Totaal

Wat is het maatschappelijk effect van het programma?

Inwoners van Culemborg sporten en bewegen en kunnen (boven) lokaal kiezen uit een breed toegankelijk kwalitatief hoogwaardig aanbod van sportvoorzieningen.

Per beleidsonderdeel vindt u de antwoorden op de volgende vragen:

 • Doelen: wat willen we bereiken binnen dit taakveld?
 • Prestaties: wat gaan we doen om de doelen te bereiken?
 • Indicatoren en Financiën

Taakvelden

Indicatoren

Indicatoren

Werkelijk
2015

Begroot
2016

Begroot
2017

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Meetinstrument

Sportbeleid en activering

Aantal kinderen dat o.b.v. deelname aan ‘brede school programmering’ lid wordt van een sportvereniging/vereniging amateuristische kunstbeoefening

88

80

80

80

80

80

Sportverenigingen bevragen kinderen die zich aanmelden mbt deze indicator.

Aantal aanvragen projectsubsidies bijzondere activiteiten sport

8

14

14

14

14

14

Subsidieaanvragen

Verplichte Indicatoren

Indicator

Culemborg

Vergelijk*

Periode

Begroot
2017

Bron

Niet-sporters

48,6%

50%

2014

48%

RIVM - Zorgatlas

*Gemeenten in de grootteklasse 25.000 - 50.000 inwoners.

Niet-sporters
Het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners.

Verbonden partijen zijn organisaties waarin de gemeente Culemborg een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Het kan gaan om 1) een gemeenschappelijke regeling of 2) een deelneming in een vennootschap of stichting.
Hier vindt u de verbonden partij(en) die een bijdrage leveren aan de te realiseren doelen binnen dit programma. Per verbonden partij zijn de belangrijkste (beleids)ontwikkelingen vermeld. Algemene en financieel-technische informatie over de betreffende verbonden partij(en) vindt u in de paragraaf Verbonden partijen van deze begroting.

Betrokken partners

 • Sportverenigingen (en verenigingen  amateurkunst)
 • Uitvoeringsinstellingen cultuur, welzijn, jeugdzorg
 • VO scholen
 • PO scholen
 • Kinderopvangorganisaties
 • Ouders
 • Stichting Turnen
 • Stichting Zwembad Culemborg
 • Zwemverenigingen
 • Alle gebruikers van het zwembad
 • Sportadviesraad

Verbonden Partijen

Wat mag het kosten?

Bedragen x € 1.000

Sport

Werkelijk 2015

Begroot
2016

Begroot
2017

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Lasten

3.560

3.111

2.032

1.986

1.945

1.893

Baten

476

454

483

483

474

473

Saldo van baten en lasten

-3.085

-2.657

-1.549

-1.503

-1.472

-1.419

Per taakveld

Werkelijk 2015

Begroot
2016

Begroot
2017

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Overige baten en lasten

0

0

0

2

2

2

Recreatieve havens

38

32

23

22

22

21

Sportbeleid en activering

1.616

1.338

863

860

858

856

Sportaccommodaties

1.906

1.740

1.146

1.101

1.064

1.014

Lasten

3.560

3.111

2.032

1.986

1.945

1.893

Overige baten en lasten

0

0

0

0

0

0

Recreatieve havens

36

27

27

26

26

25

Sportbeleid en activering

132

30

48

48

43

43

Sportaccommodaties

308

397

408

408

405

405

Baten

476

454

483

483

474

473

Reservemutaties

Werkelijk 2015

Begroot
2016

Begroot
2017

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Stortingen

0

0

0

0

0

0

Onttrekkingen

506

368

205

175

141

154

Saldo Sport

-2.579

-2.289

-1.344

-1.328

-1.331

-1.265

Analyse primitieve begroting

Lasten

Recreatieve havens
Geen bijzonderheden
Sportbeleid en activering
Het verschil in de begrote lasten tussen de jaren 2016 en 2017 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de toerekening van overheadkosten en een wijziging in de interne rekenrente. Daarnaast is er in de voorjaarsrapportage 2016 een incidenteel budget voor het zwembad 2521 beschikbaar gesteld die wordt gedekt uit de reserve kapitaallasten.
Sportaccommodaties
Het verschil in de begrote lasten tussen de jaren 2016 en 2017 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de toerekening van overheadkosten en een wijziging in de interne rekenrente.

Baten

Geen bijzonderheden.

Reservemutaties

Het verschil tussen 2016 en 2017 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een incidentele onttrekking uit de reserve kapitaallasten ter dekking van het incidentele budget voor het 2521 zwembad. Voor meer informatie verwijzen we u naar de voorjaarsrapportage 2016 programma sport op bladzijde 19.

Nieuw

Er zijn geen budgetaanpassingen nodig voor dit programma.