Programma Totaal

Wat is het maatschappelijk effect van het programma?

Burgers, bedrijven en bezoekers zijn zo goed mogelijk beschermd tegen aantasting van hun leefomgeving en hun integriteit.

Per beleidsonderdeel vindt u de antwoorden op de volgende vragen:

 • Doelen: wat willen we bereiken binnen dit taakveld?
 • Prestaties: wat gaan we doen om de doelen te bereiken?
 • Indicatoren en Financiën

Taakvelden

Indicatoren

Indicatoren

Werkelijk
2015

Begroot
2016

Begroot
2017

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Meetinstrument

Geen indicatoren bij dit programma, zie onderstaande toelichting.

Het effect van het beleid wordt gemeten binnen het gemeentelijke Veiligheidsbeleid door de shortlist / politiecijfers. We rapporteren hierover aan de gemeenteraad door de jaarplannen Veiligheid.
Over de crisisbeheersing wordt jaarlijks aan de gemeenteraad gerapporteerd door toezending van de jaarrekening van de Brandweer en de VRGZ.

Verplichte Indicatoren

Indicator

Culemborg

Vergelijk*

Periode

Begroot
2017**

Bron

Verwijzing Halt
per 10.000 inw.

110,9

124,8

2014

-

Bureau Halt

Hardekern jongeren
per 10.000 inw.

0,9

0,7

2014

-

Korps Landelijke Politiediensten (KLPD)

Winkeldiefstallen
aantal per 1.000 inwoners

1,1

1,2

2015

-

CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen

Geweldsmisdrijven
aantal per 1.000 inwoners

5,2

3,8

2015

-

CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen

Diefstallen uit woning
aantal per 1.000 inwoners

7

3,1

2015

-

CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen

*Gemeenten in de grootteklasse 25.000 - 50.000 inwoners.
** Het bestaand beleid is gericht op het verlagen van de aantallen.

Verwijzing Halt
Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar.
Hardekern jongeren
Het aantal hardekern jongeren, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-24 jaar.
Geweldsmisdrijven
Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).
*Gemeenten in de grootteklasse 25.000 - 50.000 inwoners.

Verbonden partijen zijn organisaties waarin de gemeente Culemborg een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Het kan gaan om 1) een gemeenschappelijke regeling of 2) een deelneming in een vennootschap of stichting.
Hier vindt u de verbonden partij(en) die een bijdrage leveren aan de te realiseren doelen binnen dit programma. Per verbonden partij zijn de belangrijkste (beleids)ontwikkelingen vermeld. Algemene en financieel-technische informatie over de betreffende verbonden partij(en) vindt u in de paragraaf Verbonden partijen van deze begroting.

Betrokken partners

 • Veiligheidsregio
 • Openbaar ministerie
 • Politie
 • RIEC-ON
 • Omliggende/ Regio gemeenten
 • Lokale partners zoals:
 • ELKWelzijn
 • KleurrijkWonen
 • Ondernemers
 • Burgers

Verbonden Partijen

Wat mag het kosten?

Bedragen x € 1.000

Veiligheid

Werkelijk 2015

Begroot
2016

Begroot
2017

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Lasten

2.926

3.402

2.699

2.651

2.603

2.556

Baten

170

31

29

29

29

29

Saldo van baten en lasten

-2.757

-3.371

-2.671

-2.623

-2.575

-2.527

Per taakveld

Werkelijk 2015

Begroot
2016

Begroot
2017

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Crisisbeheersing en brandweer

1.719

1.748

1.702

1.655

1.607

1.559

Openbare orde en veiligheid

1.208

1.654

997

997

997

997

Lasten

2.926

3.402

2.699

2.651

2.603

2.556

Crisisbeheersing en brandweer

0

0

0

0

0

0

Openbare orde en veiligheid

170

31

29

29

29

29

Baten

170

31

29

29

29

29

Reservemutaties

Werkelijk 2015

Begroot
2016

Begroot
2017

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Stortingen

0

0

0

0

0

0

Onttrekkingen

0

9

0

0

0

0

Saldo Veiligheid

-2.757

-3.361

-2.671

-2.623

-2.575

-2.527

Analyse primitieve begroting

Lasten

Crisisbeheersing en brandweer
De (meerjarig) aflopende lasten voor dit onderdeel zijn het gevolg van een herberekening van
de gemeentelijke bijdrage aan de Veiligheidsregio Gelderland Zuid (VRGZ), zoals ook opgenomen
in de Voorjaarsrapportage 2016.
Openbare orde en veiligheid
Het verschil in de begrote lasten tussen de jaren 2016 en 2017 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt
door de toerekening van overheadkosten.

Baten

Geen bijzonderheden.

Reservemutaties

Geen bijzonderheden.

Nieuw

Er zijn geen budgetaanpassingen nodig voor dit programma.