Overzicht van taakvelden

In het BBV is voorgeschreven welke taakvelden gemeenten moeten gebruiken bij het opstellen van de verplichte verantwoordingsdocumenten. In onderstaande tabellen zijn de baten en lasten per taakveld opgenomen. Daarbij wordt het begrote bedrag van vorig jaar (2016) en het gerealiseerde bedrag van het jaar daarvoor (2015) vermeld. Het overzicht geeft de primitieve begroting weer en is exclusief de structurele gevolgen van budgetaanpassingen uit deze begroting en de budgetaanpassingen uit de najaarsrapportage 2016.

Bedragen x € 1.000

Taakveld

Realisatie 2015

Begroot 2016

Begroot 2017

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

0.1 Bestuur

36

1.536

-1.500

48

1.620

-1.572

48

1.478

-1.430

0.2 Burgerzaken

499

1.393

-895

465

1.448

-983

465

901

-437

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

72

505

-433

61

448

-386

65

260

-195

0.4 Overhead

1

1.712

-1.711

0

1.347

-1.347

350

8.663

-8.313

0.5 Treasury

2.993

-1.398

4.391

2.189

-1.366

3.555

708

115

593

0.61 OZB woningen

4.600

456

4.144

4.670

417

4.252

3.299

422

2.877

0.62 OZB niet-woningen

1.324

0

1.324

1.270

0

1.270

2.623

0

2.623

0.63 Parkeerbelasting

492

23

470

628

22

606

628

22

606

0.64 Belastingen overig

723

4

719

882

7

876

807

2

805

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

38.988

0

38.988

39.169

0

39.169

38.505

0

38.505

0.8 Overige baten en lasten

0

540

-540

33

291

-258

33

961

-928

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

0

1.719

-1.719

0

1.748

-1.748

0

1.702

-1.702

1.2 Openbare orde en veiligheid

260

1.298

-1.038

31

1.654

-1.623

29

997

-968

2.1 Verkeer en vervoer

168

4.405

-4.237

306

4.083

-3.776

265

3.769

-3.504

2.2 Parkeren

21

126

-105

0

160

-160

0

136

-136

2.3 Recreatieve havens

36

38

-2

27

32

-5

27

23

4

2.5 Openbaar vervoer

0

1

-1

0

1

-1

0

0

0

3.1 Economische ontwikkeling

0

462

-462

1

416

-415

1

352

-352

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

26

37

-11

31

22

9

31

20

11

3.4 Economische promotie

39

134

-95

41

119

-78

41

99

-58

4.2 Onderwijshuisvesting

746

5.143

-4.397

279

4.588

-4.309

283

2.938

-2.655

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

890

2.135

-1.245

1.170

2.561

-1.392

26

1.254

-1.228

5.1 Sportbeleid en activering

132

1.616

-1.484

30

1.338

-1.308

48

863

-815

5.2 Sportaccommodaties

308

1.906

-1.598

397

1.740

-1.344

408

1.146

-738

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

25

751

-726

2

739

-737

12

565

-553

5.4 Musea

0

433

-433

0

440

-440

0

437

-437

5.5 Cultureel erfgoed

353

904

-551

39

938

-899

43

607

-564

5.6 Media

0

459

-459

0

470

-470

0

460

-460

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

382

4.303

-3.921

57

2.898

-2.841

86

2.100

-2.015

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

177

3.201

-3.024

516

4.151

-3.635

344

2.785

-2.441

6.2 Wijkteams

0

1.513

-1.513

0

2.542

-2.542

0

1.542

-1.542

6.3 Inkomensregelingen

7.996

10.921

-2.925

8.212

11.504

-3.292

8.212

9.922

-1.710

6.4 Begeleide participatie

-4

3.918

-3.921

0

3.786

-3.786

0

3.652

-3.652

6.5 Arbeidsparticipatie

301

2.120

-1.819

757

4.209

-3.451

757

3.185

-2.428

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

80

1.359

-1.279

191

2.309

-2.118

191

1.943

-1.752

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

381

2.940

-2.559

325

3.718

-3.393

325

3.466

-3.141

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

0

2.542

-2.542

13

2.579

-2.566

0

2.479

-2.479

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

12

1.651

-1.639

86

1.772

-1.686

0

1.712

-1.712

7.1 Volksgezondheid

0

1.082

-1.082

0

1.269

-1.269

0

1.187

-1.187

7.2 Riolering

3.059

2.266

793

3.232

2.359

873

3.311

1.785

1.526

7.3 Afval

31

-198

230

0

-300

300

0

-300

300

7.4 Milieubeheer

56

450

-393

3

383

-380

3

326

-323

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

0

70

-70

0

69

-69

0

48

-48

8.1 Ruimtelijke Ordening

-6

731

-737

0

804

-804

0

503

-503

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen)

10.002

5.440

4.562

2.076

1.672

405

4.032

3.602

430

8.3 Wonen en bouwen

1.340

2.104

-764

1.230

1.877

-647

1.205

1.870

-666

Saldo taakvelden

76.540

72.747

3.793

68.467

72.882

-4.415

67.209

70.000

-2.791

Bedragen x € 1.000

Reservemutaties

Realisatie 2015

Begroot 2016

Begroot 2017

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

0.10 Mutaties reserves

6.444

3.906

2.538

7.366

2.930

4.436

3.100

115

2.985

Reservemutaties

6.444

3.906

2.538

7.366

2.930

4.436

3.100

115

2.985

Bedragen x € 1.000

Geraamd resultaat

Realisatie 2015

Begroot 2016

Begroot 2017

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Geraamd resultaat

78.749

76.563

2.186

75.833

75.812

21

70.308

70.115

194

De samenstellende delen tellen niet altijd op tot de totalen. Dit wordt veroorzaakt door afrondingsverschillen.

Bedragen x € 1.000

Taakveld

Begroting 2018

Begroot 2019

Begroot 2020

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

0.1 Bestuur

47

1.478

-1.430

46

1.476

-1.430

46

1.476

-1.430

0.2 Burgerzaken

465

901

-437

465

897

-432

465

872

-407

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

65

259

-194

64

259

-195

64

259

-195

0.4 Overhead

350

8.263

-7.914

350

8.001

-7.652

350

7.828

-7.478

0.5 Treasury

526

-111

637

401

-54

455

318

-144

462

0.61 OZB woningen

3.322

432

2.891

3.355

442

2.913

3.388

436

2.952

0.62 OZB niet-woningen

2.676

0

2.676

2.676

0

2.676

2.359

0

2.359

0.63 Parkeerbelasting

628

22

606

628

22

606

628

22

606

0.64 Belastingen overig

737

2

735

666

2

664

596

2

594

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

38.697

0

38.697

38.671

0

38.671

38.753

0

38.753

0.8 Overige baten en lasten

33

1.695

-1.662

33

2.330

-2.297

33

2.782

-2.749

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

0

1.655

-1.655

0

1.607

-1.607

0

1.559

-1.559

1.2 Openbare orde en veiligheid

29

997

-968

29

997

-968

29

997

-968

2.1 Verkeer en vervoer

265

3.355

-3.090

265

3.257

-2.993

265

3.245

-2.980

2.2 Parkeren

0

136

-136

0

135

-135

0

103

-103

2.3 Recreatieve havens

26

22

4

26

22

4

25

21

4

2.5 Openbaar vervoer

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.1 Economische ontwikkeling

1

352

-352

1

352

-352

1

83

-82

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

31

21

10

31

21

10

31

21

10

3.4 Economische promotie

41

99

-58

41

99

-58

41

99

-58

4.2 Onderwijshuisvesting

283

2.825

-2.542

282

2.763

-2.481

282

2.701

-2.420

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

26

1.252

-1.225

26

1.252

-1.225

26

1.252

-1.225

5.1 Sportbeleid en activering

48

860

-812

43

858

-815

43

856

-813

5.2 Sportaccommodaties

408

1.101

-693

405

1.064

-659

405

1.014

-609

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

3

538

-536

12

562

-550

3

509

-507

5.4 Musea

0

439

-439

0

439

-439

0

439

-439

5.5 Cultureel erfgoed

47

608

-561

47

605

-558

47

603

-555

5.6 Media

0

457

-457

0

457

-457

0

457

-457

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

86

1.922

-1.836

86

1.901

-1.815

86

1.897

-1.811

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

344

2.831

-2.487

341

2.785

-2.444

341

2.778

-2.437

6.2 Wijkteams

0

1.542

-1.542

0

1.542

-1.542

0

1.542

-1.542

6.3 Inkomensregelingen

8.212

9.921

-1.709

8.212

9.921

-1.709

8.212

9.921

-1.709

6.4 Begeleide participatie

0

3.592

-3.592

0

3.328

-3.328

0

3.328

-3.328

6.5 Arbeidsparticipatie

72

2.142

-2.071

72

2.052

-1.981

72

2.052

-1.981

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

191

1.943

-1.752

191

1.943

-1.752

191

1.943

-1.752

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

325

3.461

-3.136

325

3.460

-3.135

325

3.457

-3.132

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

0

2.495

-2.495

0

2.495

-2.495

0

2.495

-2.495

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

0

1.723

-1.723

0

1.723

-1.723

0

1.723

-1.723

7.1 Volksgezondheid

0

1.147

-1.147

0

1.147

-1.147

0

1.147

-1.147

7.2 Riolering

3.287

1.738

1.549

3.330

1.710

1.620

3.385

1.709

1.677

7.3 Afval

0

-300

300

0

-300

300

0

-300

300

7.4 Milieubeheer

3

121

-118

3

121

-118

3

121

-118

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

0

48

-48

0

47

-47

0

46

-46

8.1 Ruimtelijke Ordening

0

503

-503

0

503

-503

0

503

-503

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen)

529

99

431

529

99

431

529

99

431

8.3 Wonen en bouwen

1.174

1.848

-673

1.147

1.819

-672

1.128

1.799

-670

Saldo baten en lasten

62.975

64.430

-1.455

62.797

64.158

-1.361

62.469

63.748

-1.279

Bedragen x € 1.000

Reservemutaties

Begroting 2018

Begroot 2019

Begroot 2020

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

0.10 Mutaties reserves

1.718

115

1.603

1.218

115

1.103

1.176

91

1.085

Reservemutaties

1.718

115

1.603

1.218

115

1.103

1.176

91

1.085

Bedragen x € 1.000

Geraamd resultaat

Begroting 2018

Begroot 2019

Begroot 2020

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Geraamd resultaat

64.693

64.545

147

64.015

64.273

-258

63.645

63.840

-194

De samenstellende delen tellen niet altijd op tot de totalen. Dit wordt veroorzaakt door afrondingsverschillen.