Programma Totaal

Wat is het maatschappelijk effect van het programma?

Een groene stad met voldoende recreatiemogelijkheden en een duurzame leefomgeving.

Per beleidsonderdeel vindt u de antwoorden op de volgende vragen:

 • Doelen: wat willen we bereiken binnen dit taakveld?
 • Prestaties: wat gaan we doen om de doelen te bereiken?
 • Indicatoren en Financiën

Taakvelden

Indicatoren

Indicatoren

Werkelijk
2015

Begroot
2016

Begroot
2017

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Bron

Milieubeheer / Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Aantal projecten gericht op duurzaamheid

5

5

5

5

5

5

Aantal uitgevoerde projecten

Aantal regionale projecten gericht op energiebesparing en opwekking duurzame energie

3

3

3

3

3

3

Aantal uitgevoerde regionale projecten

Verplichte Indicatoren

Indicator

Culemborg

Vergelijk*

Periode

Begroot
2017

Bron

Hernieuwbare elektriciteit

8,3%

10,5%

2014

10%

RWS Leefomgeving

*Gemeenten in de grootteklasse 25.000 - 50.000 inwoners.

Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.
De prognose 2017 is een grove inschatting gebaseerd op de verwachtingen dat het aantal huishoudens / bedrijven dat besluit tot installatie van zonnepanelen de komende jaren zal groeien.

Hier vindt u de belangrijkste beleidskaders van dit programma.

Wettelijk en/of beleidskader vastgelegd in

Verbonden partijen zijn organisaties waarin de gemeente Culemborg een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Het kan gaan om 1) een gemeenschappelijke regeling of 2) een deelneming in een vennootschap of stichting.
Hier vindt u de verbonden partij(en) die een bijdrage leveren aan de te realiseren doelen binnen dit programma. Per verbonden partij zijn de belangrijkste (beleids)ontwikkelingen vermeld. Algemene en financieel-technische informatie over de betreffende verbonden partij(en) vindt u in de paragraaf Verbonden partijen van deze begroting.

Betrokken partners

 • Waterschap Rivierenland
 • Rijkswaterstaat
 • Provincie Gelderland
 • NVWC
 • Bijenvereniging
 • Visclub ECHV
 • KleurrijkWonen
 • Bewoners
 • Stichting Landschapsbeheer Gelderland
 • Staatsbosbeheer
 • Omliggende gemeenten
 • Bewoners(initiatieven), bedrijven, maatschappelijke organisaties, (Brede) scholen PO en VO, Kinderopvang
 • NME Rivierenland, Regionale NME-centra
 • AVRI, WSRL, RWS

Wat mag het kosten?

Bedragen x € 1.000

Duurzame fysieke Omgeving

Werkelijk 2015

Begroot
2016

Begroot
2017

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Lasten

4.752

3.281

2.427

2.043

2.021

2.018

Baten

438

60

89

89

89

89

Saldo van baten en lasten

-4.314

-3.221

-2.338

-1.954

-1.933

-1.929

Per taakveld

Werkelijk 2015

Begroot
2016

Begroot
2017

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

4.303

2.898

2.100

1.922

1.901

1.897

Milieubeheer

450

383

326

121

121

121

Lasten

4.752

3.281

2.427

2.043

2.021

2.018

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

382

57

86

86

86

86

Milieubeheer

56

3

3

3

3

3

Baten

438

60

89

89

89

89

Reservemutaties

Werkelijk 2015

Begroot
2016

Begroot
2017

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Stortingen

40

0

0

0

0

0

Onttrekkingen

1.461

35

413

0

0

0

Saldo Duurzame fysieke Omgeving

-2.893

-3.186

-1.925

-1.954

-1.933

-1.929

Analyse primitieve begroting

Lasten

Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Het verschil in de begrote lasten tussen de jaren 2016 en 2017 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de toerekening van overheadkosten en een wijziging in de interne rekenrente. Daarnaast heeft er in 2016 een incidentele storting in de voorziening onderhoud beschoeiingen plaatsgevonden die is gedekt uit de reserve glasvezel.
Milieubeheer
Geen bijzonderheden.

Baten

Geen bijzonderheden

Reservemutaties

De stijging van de reservemutaties in 2017 komen hoofdzakelijke door incidentele onttrekkingen uit de reserve kapitaallasten ter dekking van de investeringen in:
- De sanering van het gasfabriekterrein aan de Lange Havendijk;
- De actualisatie van het waterplan overdracht stedelijke water.

Nieuw

Er zijn geen budgetaanpassingen nodig voor dit programma.