Geprognosticeerde balans

Vanaf de begroting 2017 is het , op basis van de gewijzigde BBV voorschriften, verplicht om een geprognosticeerde balans op te nemen in de begroting.
Activa

Ultimo 2017

Ultimo 2016

Vaste activa

122.666.206

136.308.037

Totaal vaste activa

122.666.206

136.308.037

Vlottende activa

Voorraden gronden

3.444.825

-169.523

Overige vlottende activa

4.212.262

8.005.365

Totaal vlottende activa

7.657.087

7.835.842

Totaal activa

130.323.293

144.143.879

Passiva

Ultimo 2017

Ultimo 2016

Vaste passiva

Eigen vermogen

Algemene reserves

5.474.101

5.667.304

Bestemmingsreserves

18.534.641

21.033.439

Nog te bestemmen resultaat

76.517

Voorzieningen

10.222.616

8.817.538

Vaste schulden

39.042.418

51.652.598

Totaal vaste passiva

73.350.293

87.170.879

Vlottende passiva

56.973.000

56.973.000

Totaal vlottende passiva

56.973.000

56.973.000

Totaal passiva

130.323.293

144.143.879