Programma Totaal

Wat is het maatschappelijk effect van het programma?

Een goed vestigings- en ondernemersklimaat in een aantrekkelijke woonomgeving voor ondernemers, inwoners en toeristen.

Per beleidsonderdeel vindt u de antwoorden op de volgende vragen:

  • Doelen: wat willen we bereiken binnen dit taakveld?
  • Prestaties: wat gaan we doen om de doelen te bereiken?
  • Indicatoren en Financiën

Taakvelden

Indicatoren

Indicatoren

Werkelijk
2015

Begroot
2016

Begroot
2017

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Meetinstrument

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Bedrijfsgrond Pavijen V

0

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

Uitgifte in ha

Verplichte Indicatoren

Indicator

Culemborg

Vergelijk*

Periode

Begroot
2017

Bron

Functiemenging

52,5 %

48,7 %

2015

52,5%

LISA

Bruto gemeentelijk product (index)

99

98

2013

100

Atlas voor Gemeenten

Vestiging (van bedrijven)
per 1.000 inw 15-64jr

132,5

121,8

2015

132,5

LISA

*Gemeenten in de grootteklasse 25.000 - 50.000 inwoners.

Functiemenging
De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.
Bruto gemeentelijk product
Bruto gemeentelijk product (BGP) is het product van de toegevoegde waarde per baan en het aantal banen in een gemeente. De verhoudingswaarde tussen verwacht BGP en gemeten BGP geeft aan of er boven verwachting (<100) of beneden verwachting (>100) wordt gescoord.

Verbonden partijen zijn organisaties waarin de gemeente Culemborg een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Het kan gaan om 1) een gemeenschappelijke regeling of 2) een deelneming in een vennootschap of stichting.
Hier vindt u de verbonden partij(en) die een bijdrage leveren aan de te realiseren doelen binnen dit programma. Per verbonden partij zijn de belangrijkste (beleids)ontwikkelingen vermeld. Algemene en financieel-technische informatie over de betreffende verbonden partij(en) vindt u in de paragraaf Verbonden partijen van deze begroting.

Betrokken partners

Verbonden Partijen

Wat mag het kosten?

Bedragen x € 1.000

Economische structuur

Werkelijk 2015

Begroot
2016

Begroot
2017

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Lasten

632

556

471

472

472

202

Baten

64

72

72

72

72

72

Saldo van baten en lasten

-568

-484

-399

-400

-400

-130

Per taakveld

Werkelijk 2015

Begroot
2016

Begroot
2017

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Economische ontwikkeling

462

416

352

352

352

83

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

37

22

20

21

21

21

Economische promotie

134

119

99

99

99

99

Lasten

632

556

471

472

472

202

Economische ontwikkeling

0

1

1

1

1

1

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

26

31

31

31

31

31

Economische promotie

39

41

41

41

41

41

Baten

64

72

72

72

72

72

Reservemutaties

Werkelijk 2015

Begroot
2016

Begroot
2017

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Stortingen

0

0

0

0

0

0

Onttrekkingen

0

20

0

0

0

0

Saldo Economische structuur

-568

-464

-399

-400

-400

-130

Analyse primitieve begroting

Lasten

Economische ontwikkeling
Het verschil in de begrote lasten tussen de jaren 2016 en 2017 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de toerekening van overheadkosten en een wijziging in de interne rekenrente.
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Geen bijzonderheden.
Economische promotie
Het verschil in de begrote lasten tussen de jaren 2016 en 2017 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de toerekening van overheadkosten en een wijziging in de interne rekenrente.

Baten

Economische ontwikkeling
Geen bijzonderheden.
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Geen bijzonderheden.
Economische promotie
Geen bijzonderheden.

Reservemutaties

De reservemutatie in 2016 heeft betrekking op het budget voor het actualiseren van het horeca- evenementen- en detailhandelsbeleid dat in de jaarrekening 2015 als bestemmingsresultaat in de reserve is gestort.

Nieuw

Onderstaande tabel bevat budgetaanpassingen die worden uitgevoerd op de primitieve begroting 2017 in verband met wijzigingen in bestaand en nieuw beleid.
Budgetaanpassingen perspectiefnota 2017-2020

Bedragen x € 1.000

2017

2018

2019

2020

Budgetaanpassingen:

ES-1

Uitvoeringsprogramma Actieplan binnenstad:

  • project 1 Inrichting Markt
  • project 2 Groene Binnenstad

N
N

-51
-30

-34
-30

-
-30

-
-

Saldo van baten en lasten

-81

-64

-30

-

Mutaties reserves:

Effect begroting

-81

-64

-30

-

ES-1 Uitvoeringsprogramma Actieplan binnenstad

De raad heeft dit jaar de Binnenstadsvisie vastgesteld. De visie geeft richting, beschrijft de kwaliteiten, geeft aan waar Culemborg op in zet, geeft aan wat de ambitie is, op welk niveau Culemborg insteekt, wat nodig is voor dynamiek en welke randvoorwaarden daarbij komen kijken. Als vervolg hierop is het Actieplan Binnenstad opgesteld. Daarin staat de raadpleging onder inwoners uit 2015 opgenomen. Daarmee is duidelijk hoe inwoners tegen de binnenstad aankijken en welke ideeën ze daarvoor hebben. De ideeën met breed draagvlak zijn in vier thema´s verdeeld: Winkels & Horeca, Ruimte & Route, Evenement & Activiteit, Sfeer & Promotie.
Daaruit is een uitvoeringsprogramma Binnenstad 2016-2019 met 10 acties opgesteld waarmee Culemborg aan de slag wil gaan in de binnenstad. Voor ieder actiepunt wordt met partners en inwoners een voorstel uitgewerkt. In 2016 start daarom de city-manager. Alle 10 acties in één keer aanpakken is gelet op capaciteit en middelen niet mogelijk. Hoewel acties met elkaar te maken hebben is een volgordelijkheid noodzakelijk. Voor de realisering van daarvan zijn aanvullende middelen nodig.
Voor 2017 willen wij uitvoering geven aan een project dat bovenaan de voorkeur van inwoners stond, nl. de inrichting van de Markt. Geprobeerd zal worden de middelen aan te vullen met andere financieringsbronnen. Daarvoor is nodig om over eigen cofinanciering te beschikken. Daarnaast willen wij in 2017 prioriteit geven aan het project De Groene Binnenstad, omdat het hoog in de voorkeur bij inwoners stond en het project de weg effent voor andere projecten uit het uitvoeringsprogramma. Het betreft plekken die van belang zijn voor de uitstraling van de binnenstad, en verblijfsplekken. Ook hier zal geprobeerd worden de middelen aan te vullen met andere financieringsbronnen. Daarvoor is het nodig om over eigen cofinanciering te beschikken.

Budgetaanpassingen begroting 2017

Bedragen x € 1.000

2017

2018

2019

2020

Budgetaanpassingen:

ES-1

Bijdrage Regionaal InvesteringsFonds

N

-83

-83

-83

-83

Saldo van baten en lasten

-83

-83

-83

-83

Mutaties reserves:

Effect begroting

-83

-83

-83

-83

ES-1 Bijdrage Regionaal InvesteringsFonds

Dit voorjaar hebben de Raden binnen de Regio het Ambitiedocument vastgesteld en is middels motie 1629733/14303 in Culemborg opgeroepen om de financiering van het Ambitiedocument regionaal te onderzoeken/op te pakken. Dit omdat er geen uitzicht is op provinciale middelen zoals bij het Regiocontract het geval was de afgelopen jaren en zonder middelen geen zicht op uitvoering van projecten. Een en ander wordt uitgewerkt in de richting van een Economic Board of regionaal investeringsfonds. Een fonds voor projecten die de lokale en/of regionale economie kunnen versterken (binnen de geselecteerde speerpunten: logistiek, agribusiness en toerisme en recreatie). Dit naar voorbeeld van andere regio's in het land en vanuit de triple helix gedachte (verbinden van ondernemers, onderwijs en overheid). Elders wordt met een bijdrage van € 3,- per inwoner een stevige projectenportefeuille gerealiseerd met een goed multipliereffect. Om in de uitvoering en bij de toekenning van middelen niet een jaar te verliezen wordt thans voorgesteld deze middelen al voor het bovengenoemde doel te gaan reserveren.